Privatumo politika

Ši, Foxpay, UAB, įm. kodas 302455836, reg. adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, LT-09308, (toliau – Bendrovė) privatumo politika (toliau – Politika) skirta informuoti Jus apie asmens duomenų tvarkymą, tiek komunikuojant su mumis susitikus asmeniškai, telefonu, tiek naudojantis bet kuria mūsų paslauga, įskaitant bet neapsiribojant, elektroninėmis priemonėmis (pavyzdžiui, mobiliąja programėle, interneto svetaine) ar bet kokiu kitu pasirinktu būdu.

Įgyvendinami teisės aktai

Politika parengta vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES)2016/679 (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą ir finansų įstaigų veiklą bei jų teikiamas paslaugas.

Kokie duomenys apie jus yra renkami

Pagrindiniai asmens duomenys, pvz.: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas;

Asmens tapatybei nuotoliniu būdu nustatyti reikalingi duomenys, pvz. Jūsų veido nuotrauka (asmenukė), kuri tvarkoma, kai Jūs ketinate tapti klientu nuotoliniu būdu, naudojantis Bendrovės mobiliąją programėle;

Finansiniai duomenys, pvz. lėšų kilmė, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais;

Užimtumo duomenys, pvz. informacija apie Jūsų esamą darbovietę, Jūsų vykdomą ūkinę-komercinę veiklą (pvz. ar vykdote individualią veiklą ir pan.)

Duomenys, kuriuos Jūs pateikiate savo iniciatyva, pvz., apie Jūsų interesus, pageidavimus ir poreikius, kuriuos pateikiat bendraujant su Bendrovės darbuotojais;

Telefoninių pokalbių įrašai, kurie daromi su mumis susisiekus bendruoju telefonu, kai pvz. ketinate tapti Bendrovės klientu arba susisiekiate bet kokiu kitu Jums rūpimu klausimu;

Duomenys, kurie yra gauti vykdant teisės aktų reikalavimus, kaip pvz., duomenys, gauti pagal notarų, antstolių, teisėsaugos institucijų paklausimus ir pan.;

Duomenys apie su Jumis susijusius asmenis, pvz. apie teisinius atstovus, mokėtojus ir gavėjus; sandorių šalis ir dalyvius;

Pažymėtina, kad tai nėra baigtinis renkamų asmens duomenų sąrašas ir jis gali kisti, atsižvelgiant į pasirinktą paslaugą, asmens/kliento elgseną, taikytinų įstatymų ar Bendrovės vidinių tvarkų pasikeitimus ar kitas priežastis.

Jeigu Jums kyla klausimų ar abejonių dėl reikalingų pateikti asmens duomenų, visada galite susisiekti, ir raginame Jus tai padaryti, su Bendrovės asmens duomenų apsaugos pareigūnu id@foxpay.lt.

Kiti renkami duomenys ir jų perdavimas už ES/EEE ribų

Tuo atveju, kai lankotės Bendrovės interneto svetainėje, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų technologinių sprendimų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu.

Taip pat, tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams. Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Kokiais tikslais renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis

Jūsų duomenis Bendrovė tvarko norėdama Jums suteikti paslaugas ir Jūsų asmens duomenų prašome tik tiek, kiek būtina paslaugai suteikti. Jums nepateikus prašomų duomenų, paslauga gali būti neįvykdyta.

Sutarties vykdymas. Vienas iš Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo tikslų yra sudaryti, vykdyti ir administruoti sutartis su Jumis/klientais.

Asmens tapatybės nustatymas. Kad galėtume nustatyti ir patvirtinti Jūsų tapatybę, mes renkame Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento kopiją bei prašome pateikti veido nuotrauką (asmenukę) kai identifikuojamasi nuotoliniu būdu, naudojantis Bendrovės mobiliąja programėle.

Galimybė susisiekti/komunikacija. Kad galėtume su Jumis susisiekti, prašome Jūsų nurodyti adresą, telefono numerį ir kitus kontaktinius duomenis.

Paslaugų teikimas ir jų gerinimas. Analizuojame savo klientų duomenis norėdami sukurti ir pagerinti siūlomas paslaugas. Taip pat, kad galėtume Jus konsultuoti ir padėti techniniais klausimais, be jau minėtų kontaktinių duomenų, mes renkame informaciją kurią mums pateikiate susitikimų ir/ar telefoninių pokalbių su Bendrovės darbuotoju metu.

KYC principo įgyvendinimas. Kad tinkamai įgyvendintume KYC principą ir įvertintume savo klientų profilį, mes galime rinkti ir vertiname tokią kliento informaciją kaip užimtumas, einamos pareigos, lėšų kilmė, planuojamos apyvartos ir kita.

Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija. Įstatyme mums yra nustatyta pareiga nurodytais atvejais imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę bei įgyvendinti kitas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones. Taigi, Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkyti yra būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė. Tai gali apimti, bet neapsiribojant, duomenų rinkimą apie Jūsų lėšų šaltinį, pilietybę, duomenis apie tai, ar esate politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (angl. PEP), ir kitus duomenis, būtinus užtikrinti principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą; taip pat, atsižvelgiant į aplinkybes, galime rinkti ir tvarkyti duomenis apie su Jumis susijusius asmenis, tokia apimtimi, kiek tai būtina, kad užtikrintume Įstatymo bei sankcijų reikalavimus.

Saugumo užtikrinimas. Siekdami sumažinti nusikalstamos veiklos riziką, teikiant finansines paslaugas, vykdome duomenų tvarkymą, t. y. stebime operacijas, užtikriname savo IT sistemų saugumą. Nurodyta tvarkymo veikla iš esmės yra įgyvendinama, kad įvykdytume taikytinų įstatymų reikalavimus bei vadovaujantis savo teisėtu interesu.

Teisėtų interesų užtikrinimas. Kad galėtume valdyti mūsų kasdienes operacijas ir apsaugoti teisėtus mūsų interesus, mes be kita ko galime tvarkyti tokius duomenis kaip informaciją apie teismo ar administracinio pobūdžio procesus, kuriuose Jūs dalyvaujate, skolas ar kitokias Jūsų tretiesiems asmenims mokėtinas sumas, ar kitą atitinkamų institucijų ar įstaigų perduotą informaciją;

Pažymėtina, kad tais atvejais, jeigu tai yra būtina įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, šie asmens duomenys gali būti naudojami ir kitais, nei nustatyta, asmens duomenų tvarkymo tikslais ir teisiniais pagrindais.

Kokiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų duomenis

Jūsų asmens duomenis gauname ir naudojame esant bent vienai iš toliau nurodytų sąlygų:

• Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį su Bendrove;

• Jūs davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

• asmens duomenų tvarkymas privalomas teisės aktų pagrindu;

• siekiant mūsų teisėtų interesų;

• taip pat tai gali būti kuris nors iš teisinių pagrindų, numatytų BDAR 6 straipsnio 1 dalies d ir e punktuose.

Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis

Pateikiate Jūs. Bendru atveju asmens duomenis mums tiesiogiai pateikiate Jūs, kai kreipiatės dėl paslaugų arba paslaugomis naudojatės, susisiekiate su Bendrove (pavyzdžiui, apsilankote mūsų svetainėje, susisiekiate su mumis telefonu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis), ar dėl kitų priežasčių/kitomis priemonėmis;

Iš kitų asmenų. Pavyzdžiui, sutuoktinis pateikia kito sutuoktinio asmens duomenis, įgaliotas atstovas pateikia asmens duomenis, verslo klientas pateikia asmens duomenis apie akcininkus ir/ar tikruosius naudos gavėjus ar pan.;

SVARBU. Atkreipiame dėmesį, kad jei teikiate ne savo, bet kito duomenų subjekto asmens duomenis, tokiais atvejais reikalaujame, kad šie duomenų subjektai būtų informuoti apie jų asmens duomenų atskleidimą Bendrovei ir privalo būti supažindinti su šia Politika.

Iš kitų finansinių paslaugų teikėjų. Pvz. asmens duomenys gaunami su mokėjimo paslauga iš kitos finansų įstaigos.

Iš kitų išorinių šaltinių. Pvz. iš kitų įpareigotųjų subjektų pagal Įstatymą, įskaitant, bet neapsiribojant valstybinių registrų centrų, institucijų, viešai prieinamų šaltinių/duomenų bazių;

Iš teisėsaugos institucijų ir kitų kompetentingų institucijų. Pvz. joms pateikus paklausimus, atliekant tyrimus ir pan.;

Įrašai. Pvz. įrašant pokalbius telefonu arba susitikimus vaizdo priemonėmis, kai atliekant nuotolinę identifikaciją, tam yra poreikis.

Kam Teikiame Jūsų asmens duomenis
Mes teikiame Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, todėl Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

• kitoms finansų įstaigoms;

• mokėjimo ir kitų paslaugų teikėjams, dalyvaujantiems vykdant Jūsų su mumis sudarytą sandorį (pavyzdžiui, siekiant įvykdyti mokėjimą, personalizuoti mokėjimo kortelę, ir pan.);

• paslaugų teikėjams, kurie veikia mūsų vardu ir nurodymais tvarkydami Jūsų veido atvaizdą, nuotolinio identifikavimo tikslu – per mobiliąją programėlę;

• Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Finansų ministerijai, VĮ Registrų centrui, notarams, teisėsaugos institucijoms, kitiems registrams bei valstybės institucijoms ir kitoms kompetentingų institucijų prižiūrimoms finansų įstaigoms, veikiančioms Europos ekonominėje erdvėje ir už jos ribų;

• Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika;

• auditoriams;

• teismams, arbitrams ar kitoms ginčų nagrinėjimo ar teisėsaugos institucijoms, kai jos turi teisę tokią informaciją gauti teisės aktų nustatyta tvarka;

• kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius verslo pokyčius (be kita ko, ir potencialiais ar esamais verslo pirkėjais bei jų patarėjais).

• Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES / EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui. Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

• Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;

• yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;

• laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal BDAR.

Mes imamės visų priemonių, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami saugiai, tačiau gali būti atvejų, kai negalėsime užtikrinti, kad duomenų gavėjas laikytųsi tų pačių reikalavimų kaip ir Europos Sąjungoje.
Kiek laiko saugosime Jūsų duomenis
Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį numato Įstatymas teisės aktai, t. y.:

• 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos;

• 5 metus dalykinių santykių su klientu korespondencija;

• 12 mėnesių komunikacija ir duomenys, gauti elektroniniu paštu;

• 12 mėnesių užklausos, pateiktos per technologinius sprendimus mūsų interneto svetainėje;

• 5 metus saugomi duomenys popieriniu formatu, gauti Jums apsilankius mūsų patalpose;

• 3 mėnesius saugomi telefoninių pokalbių įrašai.

Kokios yra Jūsų teisės

Tiek, kiek tai neprieštarauja finansų rinkos dalyvius reguliuojantiems bei kitiems susijusiems teisės aktams, Jūs turite šias teises:

• teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis;

• teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;

• teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš BDAR nurodytų priežasčių;

• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų;

• teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);

• teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis arba tiesiog norėtumėte daugiau sužinoti apie mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymo politiką, Jūs turite teisę bet kada su mumis susisiekti nurodytais id@foxpay.lt

Skundo pateikimas Valstybinei Duomenų apsaugos institucijai (toliau – VDAI). Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba, kad mes pažeidėme Jūsų kaip duomenų subjekto teises, Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą VDAI. Daugiau informacijos – www.vdai.lrv.lt.

Kaip galite įgyvendinti savo teises

Mums rūpi, kad tinkamai įgyvendintume Jūsų teises ir stengsimės kuo greičiau atsakyti į Jums rūpimus klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Savo prašymus, skundus, pasiūlymus, pranešimus ar prašymus, galite pateikti mums el. paštu id@foxpay.lt. Gavę iš Jūsų minėtą užklausą, atsakymą pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užklausos gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, esant nenumatytoms aplinkybėms ar sudėtingai situacijai, apie tai Jus infomavus, turėsime teisę pratęsti užklausos nagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Jeigu rengiant atsakymą mums trūks duomenų ir bus būtina, mes Jūsų galime paprašyti patvirtinti Jūsų asmens tapatybę mūsų nurodytais būdais.

Tiesioginė pagalba ir sąskaitos valdymas

Jeigu jums reikalinga tiesioginė pagalba dėl jūsų Foxpay sąskaitos, prašome susisiekti su mumis el. paštu foxpay@foxpay.lt. Tokia pagalba gali būti reikalinga prisijungimo informacijos gavimui jeigu naudojatės mūsų paslaugomis per trečią šalį, kuri šiuo metu laikinai neveikia arba yra išjungta.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Jei Jums kiltų kokių nors su šia Politika susijusių klausimų, ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir/ar teisių įgyvendinimu, kreipkitės į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną telefonu +37052430053, el. paštu id@foxpay.lt arba paštu, adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, LT-09308.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika nėra privaloma sutartis tarp Bendrovės ir Jūsų, todėl mes galime pagal poreikį ją keisti. Bet kokius Politikos pakeitimus ir naujausią redakciją paskelbsime savo svetainėje www.foxpay.lt

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-11-28