Pinigų plovimo prevencija

Pinigų plovimo prevencijos taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas. Jis nustato, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis finansų įstaigos, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą Foxpay reglamentuoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklės.

Norėdami užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams, savo veikloje įgyvendiname principą „Pažink savo klientą“. Foxpay privalo pažinti savo klientą ir suprasti, koks yra tavo santykių su Foxpay tikslas ir pobūdis,  kokių operacijų Foxpay sąskaitoje ir kokio masto galima tikėtis bei koks yra galimas lėšų šaltinis. Foxpay turi turėti naujausią ir tiksliausią informaciją apie klientą, kuri leistų atsakingai vertinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas bei suteiktų galimybę laiku apsaugoti klientus, laiku teikti aktualią informaciją bei palaikyti ryšius su klientu.

Todėl į prašymą pateikti informaciją reikėtų žiūrėti ne į kaip susijusį su nusikalstamos veiklos įtarimais, o kaip į įprastą procesą, kuris taikomas visų klientų atžvilgiu.

Kliento anketą galima užpildyti lietuvių ir anglų kalbomis.

Foxpay įgyvendindama teisės aktuose įtvirtintus kliento pažinimo reikalavimus, periodiškai prašo atnaujinti Kliento anketą. Atnaujinimo dažnumas priklauso nuo įvairių aplinkybių, pvz. galimos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos. Foxpay tave informuos, apie poreikį atnaujinti Kliento anketą.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) – tai asmens identifikacinis numeris, kuris naudojamas vykdant apsikeitimą mokesčių informacija tarp skirtingų valstybių, vadovaujantis Bendruoju duomenų teikimo standartu (CRS) arba FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act). Lietuvoje registruoto juridinio asmens atveju Mokesčių mokėtojo kodas sutampa su juridinio asmens kodu (juridinio asmens kodas iš Juridinių asmenų registro), o fizinio asmens mokesčių mokėtojo kodas dažniausiai yra jo asmens kodas.

Šios informacijos Foxpay prašo remdamasi Bendruoju duomenų teikimo standartu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimu „Dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo“ – visos finansų institucijos privalo rinkti ir tikrinti informaciją apie kliento arba kliento galutinių naudos gavėjų / kontroliuojančiųjų asmenų rezidavimo valstybę (-es) mokesčių tikslais.
Daugiau informacijos galima rasti: https://www.vmi.lt/evmi/crs-teisine-baze ir https://www.vmi.lt/evmi/fatca-teisine-baze

Šios informacijos Foxpay prašo, kad suprastų kliento veiklą, piniginių operacijų pobūdį ir prognozuotų galimą finansinę elgseną ateityje. Tai leidžia suprasti, kokios finansinės operacijos yra būdingos klientui, o kurios gali būti identifikuotos kaip neįprastos – tokiu būdu siekiama užkirsti kelią galimiems finansiniams nusikaltimams ir kliento lėšų praradimui. Jei nutiktų taip, kad planuota apyvarta smarkiai skirsis nuo faktinės, Foxpay gali užduoti papildomus klausimus ir paprašyti atnaujinti Kliento anketos duomenis.Pabrėžtina, kad šios informacijos rinkimas nesusijęs su nustatytais operacijų limitais.

Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis renkama, kadangi to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą. Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens statusas arba ryšys su tokiu asmeniu nereiškia, kad Foxpay sąskaita nebus atidaryta arba bus apribotas disponavimas Foxpay paslaugomis. Tai reiškia, kad  tokio kliento atžvilgiu Foxpay privalės atlikti tam tikras įstatymo nustatytas papildomas procedūras

Įstatymas įpareigoja Foxpay surinkti informaciją apie dalykinių santykių su klientu pobūdį, tikslą ir lėšų kilmę. Darbovietė ir pareigų pobūdis yra šios informacijos dalis.

Nėra būtina nurodyti tikslaus einamų pareigų pavadinimo, tačiau prašome nurodyti specializaciją arba grandį – specialistas, vidurinės grandies vadovas, generalinis direktorius. 

Įstatymas įpareigoja Foxpay surinkti informaciją apie dalykinių santykių su klientu pobūdį, tikslą ir lėšų kilmę. Informacija apie kliento turimas sąskaitas kituose bankuose padeda nustatyti, kurios finansinės operacijos yra įprastos, o kurios –  nebūdingos. Tokia informacija padeda suprasti, kokiems finansiniams srautams naudojama būtent Foxpay sąskaita (su darbu susijusioms pajamoms, investicijoms ar pan.).

Ši informacija vertinama siekiant suprasti mokėjimo atlikimo pagrindą ir dalykinių santykių  tarp lėšų siuntėjo ir gavėjo pobūdį, todėl Foxpay prašo, nurodant mokėjimo paskirtį, vengti dviprasmiškų įrašų, o mokėjimo paskirtį įvardyti tiksliai ir aiškiai.

Prašymas pateikti papildomą informaciją, kartais ir iš trečiųjų šalių, kyla pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimą finansų įstaigoms imtis atitinkamų priemonių lėšų, susijusių su dalykiniais santykiais arba sandoriu, šaltiniui nustatyti. Lėšų kilmė (šaltinis) padeda įsitikinti, kad atliekama operacija nėra susijusi su neteisėta veika ir atitinka kliento veiklos pobūdį.

Remiantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu ir siekiant įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ Foxpay gali teikti paslaugas tik tuo atveju, jei kliento arba jo atstovo tapatybė yra tinkamai nustatyta. Tam yra būtina padaryti pateikto asmens dokumento puslapių, kuriuose yra fizinio asmens nuotrauka ir kiti tapatybei nustatyti reikalingi duomenys, kopiją.

Naudos gavėju visais atvejais laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso įmonė ar kuris ją valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą akcijų arba balsavimo teisių procentinę dalį. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją, arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę, kuri turi 25 procentus ir vieną akciją, arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas netiesioginiu savininku.

Tais atvejais, kai nėra galimybių nustatyti fizinių asmenų, kurie turi 25 procentus ir vieną akciją, arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, tikruoju naudos gavėju nustatomas vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, įprastai – įmonės vadovas.

Teisės aktai įpareigoja Foxpay surinkti informaciją tiesiogiai iš savo klientų. Be to, ne visais atvejais turi prieigos teises prie valstybės institucijų surinktų duomenų ar gauti duomenis, jei jie nėra vieši.

Taip, Foxpay vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus ir kartu užtikrina, kad pateikta kliento informacija yra konfidenciali bei saugoma pagal Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų įstaigų ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymus.

Tai yra atitinkamų priemonių įgyvendinimas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Foxpay, kartu su savo klientais, siekia  kurti tvarią finansų sistemą, todėl labai svarbu Foxpay gauti iš klientų aktualią informaciją, atkreipiant dėmesį į įtartinas veiklas, kurios gali būti susijusios su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu.

Foxpay laikosi griežtų etinių bei moralinių standartų ir bendradarbiauja su tais klientais, kurių lėšos ir turtas yra pagrįsti ir nekyla jokių abejonių dėl jų teisėtumo. Iš kiekvieno kliento tikimasi vykdomos veiklos aiškumo, skaidrumo, geros reputacijos ir rizikų valdymo.

Pinigų plovimas – tyčia atliekamas turto teisinės padėties pakeitimas arba turto perdavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtą turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių.Pinigų plovimu laikoma ir turto tikrosios kilmės, šaltinio, vietos, judėjimo, nuosavybės teisių arba su nuosavybe susijusių teisių nuslėpimas arba užmaskavimas, žinant, kad šis turtas yra įgytas nusikalstamu būdu ir turto įgijimas, valdymas ar naudojimas, įgijimo (perdavimo) metu žinant, kad šis turtas įgytas nusikalstamu būdu. Taip pat pinigų plovimu laikomas rengimasis, pasikėsinimas padaryti, bendrininkavimas darant bet kurią iš aukščiau nurodytų veiklų.Teroristų finansavimas – bet kokia forma teikiama finansinė pagalba teroristinėms veikloms arba asmenims, kurie kursto, planuoja teroristines veiklas arba joms vadovauja.

Tarptautiniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktai finansų įstaigoms numato reikalavimą savo naujų bei esamų klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, nustatydami finansų įstaigoms pareigas:

žinoti, kokia veikla klientas verčiasi (koks jo verslo pobūdis), analizuoti jo veiklą;

žinoti, kas yra kliento naudos gavėjai, t. y. fiziniai asmenys, kurių interesais arba naudai vykdomi sandoriai ar veikla (juridinio asmens naudos gavėjas nustatomas iki fizinio(-ių) asmens(-enų), nepriklausomai nuo kontroliuojančių juridinių asmenų skaičiaus);

vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą, siekiant užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų finansų įstaigos turimas žinias apie klientą, jo verslą (jo rūšis ir pobūdį, sandorių pobūdį, verslo partnerius, veiklos teritoriją ir pan.) bei rizikos pobūdį. Sandoriais taip pat yra laikomos ir mokėjimo operacijos;

suprasti kliento lėšų šaltinį (kilmę).

Aukščiau nurodytą pareigą vykdyti sandorių tyrimą Foxpay gali atlikti tik gavus iš kliento paaiškinimus dėl kliento sąskaitoje atliekamų operacijų bei tokias operacijas pagrindžiančius dokumentus, patvirtinančius kliento pateiktus paaiškinimus.

Foxpay taip pat turi užtikrinti, kad, atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, būtų vadovaujamasi naujausia bei tikslia informacija, todėl privalo nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kliento bei naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis ir informaciją. Ši nuostata taikoma ne tik naujiems, bet ir jau esamiems Foxpay klientams. Apie šių duomenų pasikeitimą klientas privalo pranešti Foxpay.

Užmegzdamas dalykinius santykius su Foxpay klientas privalo užpildyti Kliento klausimyną fiziniams ir/arba juridiniams asmenims. Šių dokumentų pildymas taip pat privalomas atnaujinant informaciją apie klientą.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teisė aktai, nustatantys reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje:

Su išsamia informacija apie teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimą, galite susipažinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje internete adresu http://www.fntt.lt.

Visi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai yra viešai skelbiami interneto tinklalapyje www.lrs.lt.

Surinkti šią informaciją Foxpay įpareigoja teisės aktų reikalavimai, kurie reglamentuoja principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimą. Kliento anketa yra vienas iš būdų, leidžiančių surinkti aktualius klientų duomenis. Ji pildoma prieš pradedant bendradarbiavimą su klientu ir tęsiant jį.

Norime pabrėžti, kad praktika rinkti informaciją apie savo klientus nėra būdinga tik Lietuvos finansų įstaigoms, tai – pasaulinė tendencija. Aktualios informacijos apie klientą rinkimas padeda pastebėti ir užkirsti kelią įtartinoms operacijoms sąskaitoje bei apsaugoti  klientų lėšas

Remiantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo  9 straipsnio 18 punktu, Foxpay yra draudžiama vykdyti sandorius, užmegzti ar tęsti dalykinius santykius su klientu, kuris nepateikia duomenų apie lėšų (turto) kilmę, operacijų pobūdį, dalykinius santykius su sandorio šalimis, informaciją apie įmonės valdymo struktūrą ir tikruosius naudos gavėjus ar kitos aktualios informacijos, pateikia ne visus duomenis arba jie yra neteisingi. To paties įstatymo 18 straipsnis nurodo, kad tais atvejais, kai klientas vengia arba atsisako pateikti papildomą informaciją, Foxpay gali atsisakyti atlikti pinigines operacijas ar sandorį, nutraukti sandorius ar dalykinius santykius.

Prašymas pateikti duomenis nereiškia, kad Jūs esate kažkuo įtariamas. Klientų duomenis Foxpay renka ne savo pačių iniciatyva, o todėl, kad yra įpareigota įstatymų. Tai įprastas procesas ir šie reikalavimai galioja visiems klientams.

Prašymas pateikti papildomą informaciją yra įprastas ir gali būti taikomas bet kuriam Foxpay klientui.

Jei yra nustatomi neatitikimai, Foxpay prašo patikslinti informaciją, pateikti papildomus dokumentus. Todėl yra labai svarbu laiku atnaujinti Kliento anketą ir teikti aktualią bei teisingą informaciją. Įvykus esminiams pokyčiams, pvz., keičiamas įmonės vadovas arba akcininkas, veikla (užsiėmimas), apyvarta, gyvenamoji (veiklos vykdymo) vieta, būtina apie tai informuoti. Turint aktualius duomenis, yra lengviau užtikrinti sąskaitų saugumą, užkirsti kelią galimai neteisėtiems ar įtartiniems veiksmams.

Sankcijos – kompetentingų sankcijas taikančių institucijų nustatytos priemonės prieš tam tikras valstybes/regionus, fizinius ir juridinius asmenis bei organizacijas,  pažeidžiančias žmogaus teises, keliančias etinius, teritorinius ar religinius konfliktus, remiančias terorizmą ar pažeidžiančias kitas tarptautines normas ar principus.

Šias poveikio priemones nustato Jungtinės Tautos (JT), Europos Sąjunga (ES) arba atskiros šalys (pvz., Jungtinės Amerikos Valstijos – JAV).

Tarptautinės sankcijos gali būti įvairių formų, kurios priklauso nuo jų paskirties (pvz., ginkluoto konflikto prevencija, kova su terorizmu). Jos gali būti individualios (pvz., draudimo keliauti apribojimai, turto įšaldymas), taikomos prekėms ir paslaugoms (pvz., ginklų ir su ginklų platinimu susijusių prekių embargas, apribojimai dvejopo naudojimo prekėms), skirtos pagrindiniams ekonomikos sektoriams (pvz., naftos ar finansų sektoriams) arba visapusiškos, taikomos visai šaliai (pvz., Šiaurės Korėjai).

Foxpay kaip finansinė įstaiga laikosi Sankcijas taikančių institucijų nustatytų finansinių ir ekonominių apribojimų,  įskaitant turto įšaldymą, atsisakymą vykdyti ar susilaikymą nuo sutarčių sudarymo su įmonėmis ar asmenimis, įtrauktiems į sankcijų sąrašus bei paskolų išdavimo ar kitokio minėtų subjektų finansavimo.

  • Jungtinių Tautų sankcijos. Visos Jungtinių Tautų narės privalo patvirtinti ir vykdyti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos priimtas rezoliucijas.
  • Europos Sąjungos sankcijos. Sankcijos įgyvendinamos remiantis Europos Sąjungos Tarybos reglamentais ir tiesiogiai taikomos visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.
  • Europos Komisijos sankcijos. Sankcijos įgyvendinamos remiantis Europos Komisijos
  • Ypatingas dėmesys atkreipiamas į klientus, jų atstovus ar naudos gavėjus iš valstybių, esančių FATF sudarytame nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąraše, bei jų ar jų naudai atliekamas Pinigines operacijas ar sandorius (atnaujinamas nebendradarbiaujančių valstybių ir teritorijų sąrašas skelbiamas oficialiame FATF tinklalapyje (FATF-GAFI.ORG – Financial Action Task Force (FATF)

Atsižvelgdama į tarptautines sankcijas, Foxpay vidaus sprendimu, turi teisę nevykdyti piniginių operacijų (įskaitant lėšų įskaitymo) bet kokiomis valiutomis, tiesiogiai ir netiesiogiai (pvz. galutinis prekių gavėjas yra toje šalyje/regione) susijusių su šalimis arba regionais, kurioms(-iems) taikomos ES ir/arba JAV visapusiškos sankcijos ( Documents – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org), https://www.sanctionsmap.eu/#/main ).

Atkreipiame dėmesį, kad Foxpay privalo laikytis tarptautinių finansinių sankcijų, todėl vykdant mokėjimo pervedimus, susijusius su tarptautinių piniginių operacijų vykdymu, Foxpay gali prašyti klientų pateikti mokėjimo pavedimus pagrindžiančius dokumentus (pvz.: bendradarbiavimo sutartį, nekilnojamojo turto dokumentus, darbo sutartis, ir kt.). Dėl aukščiau nurodytos informacijos mokėjimo pervedimų, susijusių su tarptautinėmis pinigų operacijomis (įskaitant lėšų įskaitymą), įvykdymo terminas gali užtrukti ir/arba jie gali būti nevykdomi, tam tikrais atvejais apribojant prieigą prie mokėjimo pervedimo lėšų.