Bendrosios sutarčių sąlygos

MOKĖJIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

Šią mokėjimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) sudarė:

(A) Foxpay, UAB, juridinio asmens kodas 302455836, buveinė registruota adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas foxpay@foxpay.lt, ir

(B) Klientas fizinis arba juridinis asmuo, kuris sėkmingai užsiregistruoja Foxpay sistemoje ir sudaro šią Sutartį elektroniniu būdu.

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.1. Bendrovė – Foxpay, UAB, juridinio asmens kodas 302455836 , buveinė registruota adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas foxpay@foxpay.lt, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 15, išdavimo data 2017-09-28, licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija Lietuvos bankas, adresas Gedimino pr. 6, LT‑01103 Vilnius, tel. Nr. +370 800 50500, www.lb.lt

1.1.2. Darbo diena – diena, kai Bendrovė vykdo veiklą, būtiną Foxpay paslaugoms teikti. Detalesnę informaciją, susijusią su Bendrovės Darbo dienomis, Klientas gali rasti internetinėje svetainėje adresu www.foxpay.lt.

1.1.3. Elektroniniai pinigai – Bendrovės į apyvartą išleista iš anksto Kliento ir (arba) Mokėtojo apmokėta piniginė vertė, skirta vykdyti Mokėjimo operacijas.

1.1.4. Foxpay – Bendrovės prižiūrima ir administruojama sistema, skirta Bendrovės paslaugų teikimui.

1.1.5. Foxpay arba Bendrovės internetinė svetainėhttps://www.foxpay.lt

1.1.6. Foxpay kortelė – Bendrovės, kartu su partneriais, išduota virtuali Mastercard kortelė, kuria naudodamasis Klientas fizinis asmuo gali atlikti Mokėjimo operacijas, susijusias su Kliento sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis. Foxpay kortelės taisyklės pateikiamos www.foxpay.lt; šios taisyklės tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi, jei Klientas užsisako Foxpay kortelę. Foxpay paskyra – Kliento registracijos Bendrovės svetainėje ar programėlėje rezultatas, kurio metu užfiksuojami užsiregistravusio Kliento duomenys, Klientui suteikiamas registracijos vardas. Foxpay paskyra naudojama Klientui atlikti Mokėjimo operacijas bei naudotis Foxpay paslaugomis.

1.1.7. Foxpay paslaugos – Bendrovės Klientui teikiamos paslaugos, susijusios su sąskaitos atidarymu bei administravimu, mokėjimo priemonės (Foxpay programėlės bei kortelės) išdavimu, Elektroninių pinigų išleidimu, platinimu bei išpirkimu, Mokėjimo operacijų vykdymu, taip pat kitos Bendrovės Klientui teikiamos paslaugos, kurių teikimo sąlygos gali būti detalizuojamos Prieduose.

1.1.8. Foxpay programėlė – mobilioji programėlė, įdiegiama ir naudojama Kliento mobiliajame įrenginyje, siekiant atlikti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės paslaugomis. Foxpay programėlė Sutartyje taip pat yra suprantama kaip Mokėjimo priemonė.

1.1.9. Foxpay sąskaita – Kliento vardu Foxpay atidaryta sąskaita, naudojama atliekant Mokėjimo operacijas. Klientas gali turėti kelias Foxpay sąskaitas savo paskyroje.

1.1.10. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

1.1.11. IBAN – (angl. international bank account number) privalomas tarptautinis banko sąskaitos numerio formatas, pagal kurį bankai įskaito lėšas į gavėjo sąskaitą. Numeris naudojamas visoje Europos Sąjungoje atliekant tarptautinius ir vietinius pinigų pervedimus.

1.1.12. Identifikatorius – raidžių, skaičių arba simbolių derinys, kurį Bendrovė kaip mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia Klientui ir pagal kurį atpažįstamas Klientas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama Kliento Foxpay sąskaita.

1.1.13. Įkainiai – Bendrovės patvirtinti Foxpay paslaugų ir Kliento atliekamų Mokėjimo operacijų įkainiai, kurie yra skelbiami Foxpay paskyroje ir viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje, ir yra laikomi šios Sutarties Priedu.

1.1.14. Kliento identifikacija – Kliento tapatybės nustatymas pagal Bendrovės nurodytas procedūras.

1.1.15. Kortelės turėtojas – fizinis asmuo, kuris turi teisę naudotis Foxpay kortele ir atlikti mokėjimo operacijas iš savo sąskaitos arba kito asmens sąskaitos, jeigu jam tokia teisė yra suteikta.

1.1.16. Limitas – Bendrovės nustatytas limitas Mokėjimo operacijai arba Mokėjimo operacijoms vykdyti, išreikštas pinigine verte. Gali būti nustatomas vienkartinės Mokėjimo operacijos limitas arba per tam tikrą laikotarpį vykdytinų Mokėjimo operacijų sumos limitas. Limitai skelbiami Foxpay paskyroje ir viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje.

1.1.17. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją.

1.1.18. Mokėjimo operacija – Mokėtojo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas.

1.1.19. Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, kurias Klientas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti – Foxpay programėlė ir/ ar kortelė.

1.1.20. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.

1.1.21. Priedas – susitarimas tarp Bendrovės ir Kliento dėl atskirų Bendrovės paslaugų teikimo ir (arba) naudojimosi sąlygų ir (arba) Bendrovės paslaugų teikimo sąlygų, neatsižvelgiant į tai, kaip šis susitarimas yra įvardinamas (įskaitant susitarimą, taisykles, politikas ir kt.). Priedas yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

1.1.22. Privatumo politika – Bendrovės vienašališkai patvirtinta privatumo politika, kuri nustato pagrindines Kliento asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles, kurios pranešimas pasiekiamas Bendrovės interneto svetainėje: https://www.foxpay.lt/privatumo-politika-2/

1.1.23. Slaptažodis – bet koks Kliento sukurtas kodas arba Bendrovės Klientui pateiktas kodas (įskaitant Kliento sukurtus PIN kodus, Bendrovės automatiškai sugeneruotus ir pateiktus laikinus arba vienkartinius PIN kodus), skirtas priėjimui prie Foxpay paskyros ir (arba) Foxpay sąskaitos arba atskiros Foxpay paslaugos inicijavimui ir (arba) valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar gavimui.

1.1.24. Sutartis – ši Sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Bendrovės, su visais jos Priedais, įskaitant Įkainius ir kitus dokumentus, kuriuose yra nuoroda į šią Sutartį su visais vėlesniais šių dokumentų pakeitimais ir (arba) papildymais.

1.1.25. Sutikimas – Mokėtojo sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti.

1.1.26. Šalys – šią Sutartį sudaręs Klientas ir Bendrovė, kurie kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

1.2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos gali būti nurodomos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme arba kituose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS. REGISTRACIJA FOXPAY

2.1. Ši Sutartis reglamentuoja Šalių tarpusavio teises ir pareigas, kylančias Klientui naudojantis Foxpay bei Bendrovės teikiamomis Foxpay paslaugomis.

2.1.1. Klientas fizinis asmuo – Sutartį turi teisę sudaryti būdamas ne jaunesnis kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.

2.1.2. Klientas juridinis asmuo – Sutartį turi teisę sudaryti juridinio asmens vadovas arba kitas tinkamai ir teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo.

2.2. Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtintas rašytinis dokumentas (įskaitant gali būti naudojamas kaip įrodinėjimo priemonė teisme arba kitose institucijose). Ši Sutartis įsigalioja Klientui registracijos Foxpay metu elektroniniu būdu patvirtinus šią Sutartį ir sėkmingai užbaigus registracijos Foxpay procedūras. Ši Sutartis galioja neterminuotai. Šios Sutarties tekstas yra išsaugomas Foxpay ir gali būti Kliento pasiekiamas Foxpay paskyroje visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.3. Priedas sudaromas nuotoliniu būdu registracijos Foxpay metu arba vėliau ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtintas rašytinis dokumentas (įskaitant gali būti naudojamas kaip įrodinėjimo priemonė teisme arba kitose institucijose). Priedas įsigalioja Klientui elektroniniu būdu jį patvirtinus. Priedo tekstas yra išsaugomas Foxpay ir gali būti Kliento pasiekiamas Foxpay paskyroje visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.4. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios nuostatos kitų Sutarties sąlygų atžvilgiu, todėl esant neatitikimams tarp Prieduose nustatytų sąlygų ir šios Sutarties sąlygų, taikomos Priedų sąlygos. Jei naujai pasirinktų Foxpay paslaugų teikimui būtina papildomai patvirtinti Kliento tapatybę, pateikti papildomus dokumentus ir (arba) atlikti kitus veiksmus, naujai pasirinktos Foxpay paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus Bendrovės nurodytus veiksmus.

2.5. Šalys susitaria, kad Klientas gali patvirtinti savo sudaromus dokumentus elektroniniu būdu.

2.6. Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės paslaugomis, Klientas privalo užsiregistruoti Foxpay.

2.6.1. Klientas fizinis asmuo – registracijos metu privalo vadovautis Foxpay pateikiamais nurodymais. Registracijos metu Klientui sukuriama Foxpay paskyra. Klientas gali turėti tik vieną Foxpay paskyrą. Tik po sėkmingos registracijos Klientas gali atsidaryti Foxpay sąskaitą. Klientas apie sėkmingą registraciją yra informuojamas Sutartyje numatytais būdais. Klientas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją Foxpay turi teisę naudotis Foxpay paslaugomis.

2.6.2. Klientas juridinis asmuo – pirmiausiai yra sukuriama Kliento atstovo Foxpay paskyra, todėl prieš Kliento registraciją Foxpay, Kliento atstovas privalo užsiregistruoti Foxpay vadovaudamasis Foxpay pateikiamais nurodymais ir atlikti Foxpay reikalaujamą Kliento atstovo identifikacijos (tapatybės nustatymo) procedūrą pagal Foxpay pateikiamus nurodymus. Kliento registraciją Foxpay gali atlikti Kliento vadovas arba kitas tinkamai ir teisės aktų nustatytų tvarka įgaliotas Kliento atstovas. Kliento registracijos metu, be kita ko, Kliento vadovas arba kitas tinkamai ir teisės aktų nustatytų tvarka įgaliotas Kliento atstovas patvirtina, kad yra tinkamai išrinktas arba paskirtas Kliento atstovas. Registracijos metu Klientas privalo vadovautis Foxpay pateikiamais nurodymais. Registracijos metu Klientui sukuriama Foxpay paskyra. Klientas gali turėti tik vieną Foxpay paskyrą. Sėkmingai užsiregistravus Foxpay, Klientui automatiškai sukuriama Foxpay sąskaita. Klientas apie sėkmingą registraciją yra informuojamas Sutartyje numatytais būdais. Klientas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją Foxpay, turi teisę naudotis Foxpay paslaugomis.

2.7. Registracijos Foxpay metu, nuotoliniu būdu atliekama Kliento identifikacija pagal Bendrovės nustatytas procedūras. Kliento identifikacijos tikslais Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų tokius duomenis ir (arba) dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti Kliento, įskaitant Kliento atstovo ir (arba) Kliento naudos gavėjo tapatybes, tuo atveju, kai tai juridinis asmuo ir jį identifikuoti ir (arba) gauti svarbią informaciją apie Klientą, būtiną Foxpay paslaugų teikimui. Konkretūs duomenys ir (arba) dokumentai nurodomi Kliento identifikacijos metu. Kliento identifikacijos procedūra nurodoma Foxpay. Bet kuriuo atveju, Kliento registracija Foxpay gali būti sėkmingai užbaigiama tik atlikus Kliento identifikaciją pagal Bendrovės nustatytas procedūras.

2.8. Foxpay paskyra gali naudotis tik Klientas. Klientui yra draudžiama turėti daugiau nei vieną Foxpay paskyrą.

2.9. Vykdydama Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, laikantis šioje Sutartyje numatytos informavimo tvarkos.

2.10. Sutartyje ir (arba) Bendrovės numatytais atvejais ir tvarka Klientas turi patvirtinti Foxpay paskyrą, naujos Foxpay paslaugos arba Foxpay paslaugos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad Bendrovė pradėtų arba tęstų Foxpay paslaugų teikimą.

2.11. Tam tikrais atvejais vykdant taikomų teisės aktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti pakartotinę Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu nurodytu būdu (pavyzdžiui, atlikti nuotolinę asmens identifikaciją), pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu ir (arba) jo atliekamomis operacijomis (įskaitant pateikti notariškai patvirtintas, legalizuotas ir (arba) su apostile patvirtintas dokumentų kopijas, dokumentus išverstus į lietuvių kalbą ir kt.), užpildyti ir periodiškai atnaujinti Kliento anketą. Visi dokumentai ir informacija parengiami, sudaromi, patvirtinami, verčiami bei pateikiami Kliento sąskaita. Jei Klientas per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateiks papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, Bendrovė turi teisę laikinai ar visam laikui sustabdyti visų ar dalies Foxpay paslaugų teikimą Klientui. Paslaugų sustabdymas visam laikui yra mokėjimo sąskaitos uždarymo pagrindas.

2.12. Bendrovė bet kuriuo metu gali nevaržomai keisti techninį Foxpay paslaugų integravimo sprendimą.

 

3. FOXPAY SĄSKAITA

3.1. Foxpay sąskaitos atidarymas. Elektroninių pinigų išleidimas ir išpirkimas.

3.1.1. Klientas, sėkmingai užbaigęs registraciją Foxpay, šia Sutartimi Klientui Sutarties galiojimo laikotarpiu gali atsidaryti Foxpay sąskaitą. Klientas gali turėti kelias mokėjimo sąskaitas savo Foxpay paskyroje.

3.1.2. Mokėjimo kortelei yra atidaroma sąskaita, kuri turi ribotą funkcionalumą (nebent yra susitarta kitaip)– lėšos į ją gali būti įneštos tik iš kitos Foxpay sąskaitos ir Klientas lėšas šioje sąskaitoje, susietoje su kortele, gali naudoti tik mokėjimo operacijoms Foxpay kortele.

3.1.3. Foxpay sąskaita leidžia Klientui įmokėti, pervesti, laikyti savo Foxpay sąskaitoje Mokėjimo operacijoms skirtas lėšas, susipažinti sąskaitos istoriniais duomenimis, pervesti lėšas kitam Foxpay naudotojui, pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (arba) bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas, gauti lėšas į Foxpay sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir (arba) paslaugas, atlikti kitas Foxpay sąskaitoje leidžiamas operacijas, tiesiogiai susijusias su lėšų pervedimais.

3.1.4. Foxpay sąskaitoje esančios Kliento lėšos yra laikomos Elektroniniais pinigais. Klientui pervedus arba įmokėjus lėšas į savo Foxpay sąskaitą arba Mokėtojui pervedus lėšas į Kliento Foxpay sąskaitą, Bendrovė, gavusi lėšas, įskaito jas į Kliento Foxpay sąskaitą, taip išleisdama Elektroninius pinigus nominaliąją pinigine verte. Elektroninių pinigų nominalioji vertė sutampa su įmokėtų arba pervestų į Foxpay sąskaitą lėšų sumos verte (atskaičius Įkainius, jeigu taikoma).

3.1.5. Foxpay sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis ir už jų laikymą Bendrovė jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus Foxpay sąskaitoje, trukme.

3.1.6. Foxpay internetinėje svetainėje pateikiami lėšų įmokėjimo arba pervedimo į Foxpay sąskaitą būdai, taip pat lėšų įmokėjimo arba pervedimo instrukcijos kiekvienam Foxpay sąskaitos papildymo būdui.

3.1.7. Kliento Elektroniniai pinigai, esantys Foxpay sąskaitoje, išperkami jų nominalia pingine verte ir atitinkami įrašai Foxpay sąskaitoje padaromi per Įkainiuose nurodytus vykdymo terminus nedelsiant nuo Kliento Mokėjimo operacijos patvirtinimo, išskyrus Sutartyje ir (arba) taikomų teisės aktų numatytus atvejus, kai Kliento Foxpay sąskaitai yra taikomi apribojimai.

3.1.8. Pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pateikia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninių pinigų iš savo Foxpay sąskaitos į bet kokią kitą Kliento nurodytą sąskaitą, esančią bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje kredito įstaigoje ir (arba) bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje arba atsiimti Elektroninius pinigus iš savo Foxpay sąskaitos Bendrovės palaikomais ir Foxpay nurodytais būdais. Bendrovė turi teisę taikyti Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus Sutartyje ir (arba) taikomuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

3.1.9. Kai Klientas pateikia prašymą išpirkti Elektroninius pinigus pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba praėjus ne daugiau negu vieniems metams nuo Sutarties galiojimo termino pabaigos, turi būti išperkama visa Kliento turimų Elektroninių pinigų piniginė vertė. Išperkant Elektroninius pinigus Sutarties galiojimo metu ar vėliau, Bendrovė gali taikyti papildomą mokestį.

3.1.10. Papildomas mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nėra taikomas (jeigu Elektroniniai pinigai yra išperkami Sutarties 3.1.9 punkte nustatytais terminais). Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą (standartinį) Įkainį už atliktą lėšų pervedimą arba išėmimą, kuris priklauso nuo Kliento pasirinkto Elektroninių pinigų pervedimo arba išėmimo būdo.

3.1.11. Jeigu Bendrovei nepavyksta išpirkti Elektroninių pinigų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės, Klientas apie tai nedelsiant informuojamas.

3.2. Foxpay paslaugų kaina. Atsiskaitymo tvarka.

3.2.1. Už naudojimąsi Foxpay paslaugomis Klientui yra taikomi Įkainiuose nurodyti ir (arba) Priede, skirtame konkrečiai Foxpay paslaugai, nurodyti įkainiai. Bendrovė turi teisę keisti Įkainius, laikydamasi šios Sutarties 8 dalyje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Įkainiai yra nurašomi (atskaitomi) iš Kliento Foxpay sąskaitos (Įkainiai gali būti nurašomi (atskaitomi) Mokėjimo operacijos metu). Bendrovė turi teisę nurašyti Įkainius iš Kliento Foxpay sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija, arba iš kitų atidarytų Kliento Foxpay sąskaitų. Įkainis mokamas valiuta, kuri nurodyta Įkainiuose.

3.2.3. Klientas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su Įkainiais ir Foxpay paslaugų suteikimo terminais.

3.2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Foxpay sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Įkainiui nurašyti. Jeigu Foxpay sąskaitoje nepakanka lėšų Įkainiui nurašyti nustatyta valiuta, Bendrovė turi teisę, taikydama Bendrovės valiutos keitimo kursą, kuris yra skelbiamas Kliento Foxpay paskyroje ir viešai skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje, konvertuoti Foxpay sąskaitoje esančias lėšas kita valiuta į reikiamą valiutą (tokiu atveju gali būti papildomai taikomas konvertavimo įkainis, numatytas Įkainiuose). Jeigu Foxpay sąskaitoje yra lėšų keliomis kitomis valiutomis, Bendrovė jas gali konvertuoti į Bendrovės mokėtiną valiutą pagal abėcėlinę tarptautinių valiutų pavadinimų santrumpų eilę (tokiu atveju gali būti papildomai taikomas konvertavimo įkainis, numatytas Įkainiuose). Jei Foxpay sąskaitoje esančių lėšų suma yra mažesnė nei taikomas Įkainis, Mokėjimo operacija nėra vykdoma.

3.2.5. Klientas, laiku nesumokėjęs Įkainio, Bendrovei pareikalavus, privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti Bendrovei 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėto Įkainio dienos.

3.2.6. Lėšų pervedimui iš Klientui priklausančios Foxpay sąskaitos į Klientui priklausančią banko sąskaitą, kortelę ar kitų sistemų elektroninę mokėjimo sąskaitą, taip pat lėšų pervedimui iš banko sąskaitos, kortelės ar kitos elektroninės mokėjimo sistemos į Foxpay sąskaitą gali būti taikomi banko ar tos sistemos nustatyti atitinkamų paslaugų įkainiai.

3.3. Naudojimasis Foxpay sąskaitos paslaugomis.

3.3.1. Foxpay sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš Foxpay sąskaitos Klientas gali atlikti:

3.3.1.1. internetu, prisijungęs prie savo Foxpay paskyros;

3.3.1.2. naudodamasis Foxpay programėle (prisijungęs prie Foxpay programėlės);

3.3.1.3. kitomis Bendrovės nurodytomis priemonėmis, Klientui patvirtinus tokių priemonių naudojimosi sąlygas. Kai Klientas užsisako Foxpay kortelę, jis kartu patvirtina www.foxpay.lt pateiktas Foxpay kortelės naudojimo taisykles, kurios tampa neatsiejama šios Sutarties dalis.

3.3.2. Mokėjimo nurodymas turi būti patvirtinimas Sutikimu. Be Kliento Mokėjimo nurodymo Mokėjimo operacijos Foxpay sąskaitoje gali būti atliekamos tik Sutartyje ir (arba) taikomuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

3.3.3. Mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti arba atsisakoma juos vykdyti Bendrovės iniciatyva, esant šioje Sutartyje ir (arba) taikomuose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

3.3.4. Mokėjimo nurodymai vykdomi tik tuo atveju, jei Foxpay sąskaitoje yra pakankamas lėšų likutis Mokėjimo operacijai įvykdyti (įskaitant Įkainiui sumokėti, jei taikoma).

3.3.5. Atidarius Foxpay sąskaitą, Klientui yra taikomi Mokėjimo operacijų Limitai. Pirmą kartą prisijungus prie Foxpay sąskaitos, Limitai įsigalioja iš karto. Informaciją, susijusią su Limitų tvarkymu, Klientas gali matyti savo Foxpay paskyroje. Klientas Mokėjimo operacijų Limitus gali keisti Bendrovės nurodymuose nustatyta tvarka, tačiau Bendrovė turi teisę riboti Limitų dydį ir reikalauti Kliento atlikti papildomą Kliento identifikavimo procedūrą Bendrovės nustatyta tvarka.

3.3.6. Foxpay sąskaitoje lėšos gali būti laikomos keliomis valiutomis. Tokiu atveju Klientas prisiima riziką, jeigu Foxpay sąskaitoje esančio lėšos nuvertėtų dėl valiutų kursų pokyčių. Konvertuojant valiutą yra taikomas konvertavimo metu galiojantis Bendrovės valiutų konvertavimo kursas, kuris yra nuolat atnaujinamas ir skelbiamas viešai Foxpay paskyroje ir Bendrovės interneto svetainėje, taip pat gali būti papildomai taikomas konvertavimo įkainis, numatytas Įkainiuose.

3.3.7. Maksimalūs Foxpay paslaugų terminai pateikti Įkainiuose ir (arba) atitinkamame Priede, skirtame Foxpay paslaugai.

3.3.8. Klientas, pastebėjęs, kad į jo Foxpay sąskaitą buvo pervestos jam nepriklausančios lėšos, privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bendrovei. Klientas neturi teisės disponuoti jam nepriklausančiomis pervestomis lėšomis. Jei į Kliento Foxpay sąskaitą lėšos buvo įskaitytos per klaidą arba kitais teisinio pagrindo neturinčiais atvejais, Bendrovė turi teisę ir Klientas šia Sutartimi suteikia neatšaukiamą sutikimą tokiais atvejais nurašyti lėšas nuo jo Foxpay sąskaitos be Kliento nurodymo. Kliento Foxpay sąskaitoje nesant pakankamai lėšų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Klientas besąlygiškai įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas nuo Bendrovės pareikalavimo gavimo dienos grąžinti į Bendrovės sąskaitą klaidingai įskaitytas lėšas.

3.3.9. Klientas gali patikrinti savo Foxpay sąskaitos likutį bei Mokėjimo operacijų istoriją prisijungęs prie Foxpay paskyros, kur taip pat gali rasti informaciją apie visus pritaikytus Įkainius, nuskaičiuotus nuo Foxpay sąskaitos per pasirinktą periodą.

3.3.10. Klientas turi teisę įmokėti grynuosius pinigus į ir (arba) išimti grynuosius pinigus iš Foxpay sąskaitos Bendrovės nurodytomis sąlygomis. Grynųjų pinigų įmokėjimo ir išmokėjimo vietos, sąlygos, valiutos, limitai bei Įkainiai skelbiami Foxpay paskyroje ir viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje. Vykdant Mokėjimo operacijas grynaisiais pinigais, Klientas privalo pats perskaičiuoti į Foxpay sąskaitą įmokamus grynuosius pinigus prieš juos įmokėdamas, o išimdamas iš Foxpay sąskaitos grynuosius pinigus – pats perskaičiuoti vos tik juos išėmęs, ir nedelsdamas pateikti bet kokias pastabas arba pretenzijas, susijusias su grynųjų pinigų kiekiu ir banknotų kokybe. Klientas, įmokėjęs grynuosius pinigus į Foxpay sąskaitą, pinigais gali disponuoti iš karto Bendrovei gavus lėšas.

3.3.11. Bendrovė įskaito lėšas į Foxpay sąskaitą ir nurašo lėšas iš Sąskaitos pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Identifikatorių: Foxpay sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. Bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, patikrinti ar gautame Mokėjimo nurodyme pateiktas toks Identifikatorius atitinka Foxpay sąskaitos savininko vardą bei pavardę (pavadinimą). Jeigu lėšų įskaitymui į Foxpay sąskaitą arba lėšų nurašymui iš Foxpay sąskaitos Bendrovei pateikiamas minėtas Identifikatorius, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas pagal nurodytą Identifikatorių. Jeigu Bendrovė atlieka minėtą patikrinimą ir nustato akivaizdų pateikto Identifikatoriaus ir Foxpay sąskaitos savininko vardo bei pavardės (pavadinimo) nesutapimą, Bendrovė turi teisę nevykdyti tokios Mokėjimo operacijos.

3.3.12. Jeigu Bendrovė gauna Mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į mokėjimo sąskaitą, esančią kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, tokią Mokėjimo operaciją Bendrovė vykdo pagal gautame Mokėjimo nurodyme pateiktą Identifikatorių – Gavėjo mokėjimo sąskaitos numerį pagal IBAN standartą. Bendrovė neatsako už tai, kad Mokėjimo nurodyme nebus pateiktas minėtas Identifikatorius ir (arba) jis bus pateiktas neteisingas ir (arba) Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas tokios Mokėjimo operacijos tinkamam įvykdymui (lėšų įskaitymui į Gavėjo mokėjimo sąskaitą) gali būti nustatęs kitokį Identifikatorių.

3.3.13. Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas Foxpay kortele už prekes ar paslaugas internete, sutikimą turi patvirtinti pateikdamas Foxpay kortelės duomenis (pvz.: vardas ir pavardė, kortelės numeris, galiojimo terminas, CVC kodas). Kortelės turėtojas, atsiskaitydamas internetinėse parduotuvėse, pažymėtose MasterCard SecureCode ženklu, operaciją papildomai turi patvirtinti slaptažodžiu bei vienkartiniu saugos kodu, atsiųstu SMS žinute.

3.4. Mokėjimo operacijos inicijavimas.

3.4.1. Mokėjimo nurodymų vykdymas iš Foxpay sąskaitos internetu:

3.4.2. Norėdamas internetu įvykdyti Mokėjimo operaciją, Klientas privalo užpildyti Mokėjimo nurodymą Foxpay ir jį pateikti vykdymui elektroniniu būdu, patvirtindamas savo Sutikimą.

3.4.3. Jei Mokėjimo nurodymas užpildomas neteisingai, Mokėjimo operacija nėra vykdoma.

3.4.4. Jei Kliento Foxpay sąskaitoje esančių lėšų nepakanka Mokėjimo operacijai įvykdyti ir (arba) taikomam Įkainiui padengti, Mokėjimo operacija nėra vykdoma.

3.5. Reikalavimai Mokėjimo nurodymui. Mokėjimo nurodymo gavimo momentas. Netinkami Mokėjimo nurodymai.

3.5.1. Klientas įsipareigoja pateikti Mokėjimo nurodymą įvykdyti Mokėjimo operaciją tiksliai pagal Bendrovės nurodymus ir instrukcijas, aktualias Mokėjimo operacijos dieną. Jei Klientas yra Gavėjas, jis privalo nurodyti išsamius ir tikslius duomenis Mokėtojui, kad Mokėjimo nurodymas įvykdyti Mokėjimo operaciją visais atvejais būtų pateiktas pagal Bendrovės nurodymuose nustatytas instrukcijas.

3.5.2. Kliento pateikiami Mokėjimo nurodymai turi būti suformuluoti aiškiai, vienareikšmiškai, turi būti įvykdomi, juose turi būti aiškiai išreikšta Kliento valia. Bendrovė neatsako už klaidas, esančias Kliento pateikiamuose Mokėjimo nurodymuose (įskaitant Kliento pateikto Mokėjimo nurodymo rekvizitų teisingumą). Jeigu pateiktame Kliento Mokėjimo nurodyme nėra pakankamai duomenų arba yra kitokių trūkumų, Bendrovė, priklausomai nuo Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdžio, gali atsisakyti vykdyti tokį Mokėjimo nurodymą arba jį įvykdyti pagal Mokėjimo nurodyme esančius duomenis.

3.5.3. Esant poreikiui ir (arba) valstybės institucijų reikalavimui, Bendrovė turi teisę nustatyti papildomą ir (arba) kitą privalomą informaciją (pavyzdžiui, Gavėjo vardas ir pavardė, įmokos kodas ir kt.), kuri turi būti pateikta Bendrovei, kad Mokėjimo nurodymas būtų tinkamai įvykdytas.

3.5.4. Kai Klientas yra Mokėtojas, Mokėjimo nurodymas laikomas gautu Bendrovėje (prasideda tokio Mokėjimo nurodymo vykdymo termino skaičiavimas) jo gavimo dieną, o jei Mokėjimo nurodymo gavimo momentas nėra Darbo diena, laikoma, kad Mokėjimo nurodymas gautas artimiausią Darbo dieną (išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 3.4.4. punkte – tokiu atveju Mokėjimo nurodymas bus laikomas gautu Mokėjimo nurodyme nurodytą ateities dieną, o jei tai yra ne Darbo diena – artimiausią Darbo dieną). Mokėjimo nurodymas, kurį Bendrovė gavo Darbo dieną po Bendrovės nustatytos valandos, laikomas gautu artimiausią Darbo dieną. Mokėjimo nurodymai Foxpay viduje vykdomi nedelsiant (iki poros minučių, nebent Mokėjimo operacija yra stabdoma taikomuose teisės aktuose ir (arba) šioje Sutartyje nurodytais atvejais), neatsižvelgiant į Bendrovės darbo valandas.

3.5.5. Visais atvejais Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad gavus Mokėjimo nurodymą, Mokėjimo operacijos suma būtų įskaityta į Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo sąskaitą:

3.5.5.1. Tą pačią Bendrovės Darbo dieną, jeigu Mokėjimo nurodymas buvo gautas Bendrovėje Darbo dieną. Kai Mokėjimo nurodymas yra gautas po Bendrovės Darbo dienos, Mokėjimo operacijos suma įskaitoma ne vėliau kaip kitą Bendrovės Darbo dieną.

3.5.5.2. Ne vėliau kaip iki kitos Bendrovės Darbo dienos pabaigos, kai Gavėjo sąskaita yra pas kitą Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotą mokėjimo paslaugų teikėją ir Mokėjimo nurodymas yra pateiktas eurais.

3.5.5.3. Ne vėliau kaip per 4 (keturias) Bendrovės Darbo dienas, jeigu Klientas, kuris yra Mokėtojas, Mokėjimo operacijas atlieka Lietuvos Respublikoje ar Mokėjimo operacijos suma pervedama į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ne euro zonos Europos Sąjungos valstybių narių ar trečiųjų valstybių valiutomis.

3.5.6. Jei Klientas, atlikdamas Mokėjimo operaciją, nurodo neteisingus lėšų Gavėjo duomenis, tačiau pagal tokius pateiktus duomenis Mokėjimo nurodymas įvykdomas (pavyzdžiui, Mokėtojas nurodė ne to asmens, kuriam norėjo pervesti lėšas, sąskaitos numerį), bus laikoma, kad Bendrovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai ir pervestų lėšų Mokėtojui negrąžins. Tokiu atveju Bendrovė įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių, kad atsektų mokėjimo operaciją, ir sieks atgauti Mokėjimo operacijos lėšas, tačiau to nepavykus padaryti Mokėtojas dėl pinigų susigrąžinimo turi kreiptis tiesiogiai į pinigus gavusį asmenį.

3.5.7. Jeigu Klientas nurodo neteisingus Mokėjimo nurodymo duomenis, tačiau Mokėjimo nurodymas dar nėra įvykdytas, Mokėtojas gali prašyti Mokėjimo nurodymą patikslinti. Tokiu atveju gali būti taikomi papildomi Įkainiai.

3.5.8. Jeigu Bendrovė gavo, tačiau negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų į Gavėjo sąskaitą, Bendrovė ne vėliau kaip per 2 (dvi) Darbo dienas grąžins Mokėjimo operacijos sumą Mokėtojui. Tokiu atveju gali būti taikomi papildomi Įkainiai. Jei Bendrovė negali įskaityti Mokėjimo nurodyme nurodytų lėšų Gavėjui dėl Mokėtojo klaidų, užpildant Mokėjimo nurodymą, tačiau Mokėtojas prašo grąžinti Mokėjimo nurodyme nurodytas lėšas, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas ir lėšos gali būti grąžinamos Mokėtojui, tačiau tik pagal Mokėtojo raštu pateiktą prašymą ir tik esant Gavėjo sutikimui grąžinti lėšas Mokėtojui (jei įmanoma nustatyti Gavėją). Tokiu atveju gali būti taikomi papildomi Įkainiai.

3.5.9. Visais atvejais, kuomet Bendrovė gauna Mokėjimo nurodymą ir lėšas, kurių dėl Mokėjimo nurodyme esančių klaidų ar informacijos stokos neįmanoma įskaityti, ir dėl tokio Mokėjimo nurodymo patikslinimo ar lėšų grąžinimo į Bendrovę per 1 (vieno) mėnesio laikotarpį nuo Mokėjimo nurodymo gavimo nesikreipia nei Mokėtojas, nei Gavėjas, Bendrovė imasi visų įmanomų priemonių, kad atsektų Mokėjimo operaciją, kad būtų gauta patikslinta Mokėjimo nurodymo informacija ir Mokėjimo nurodymas būtų įvykdytas. Tokiu atveju gali būti taikomi papildomi Įkainiai.

3.5.10. Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą, jeigu kyla pagrįstų abejonių, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas, Bendrovei pateikti dokumentai yra suklastoti arba kyla kitų pagrįstų abejonių dėl Mokėjimo nurodymo teisėtumo ir (arba) Mokėjimo nurodymo turinio. Tokiu atveju Bendrovės reikalavimu Klientas savo sąskaita privalo Bendrovei priimtinu būdu pateikti Bendrovės nurodytus dokumentus ir (arba) informaciją. Kadangi šiame Sutarties punkte nurodytais atvejais Bendrovė veikia siekdama apsaugoti Kliento, Bendrovės ir (arba) kitų asmenų interesus, Bendrovė neatsako už nuostolius, kurie gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą.

3.5.11. Prieš vykdydama Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad Klientas pateiktų dokumentus, įrodančius su Mokėjimo nurodymo vykdymu susijusių lėšų teisėtą kilmę. Klientui nepateikus tokių dokumentų, Bendrovė turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą Tokiu atveju Bendrovė apie tai nedelsiant praneša Klientui arba sudaro sąlygas susipažinti su tokiu pranešimu (išskyrus atvejus, kai toks pranešimas yra techniškai neįmanomas arba tai draudžia taikomi teisės aktai).

3.5.12. Jei Foxpay sąskaitoje esančios lėšos areštuotos arba Kliento teisė disponuoti lėšomis yra apribota kitu teisėtu būdu arba Bendrovės atliekamos operacijos stabdomos taikomų teisės aktų nustatytais atvejais, Bendrovė nepriima ir nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymų atlikti operacijas Kliento sąskaitoje.

3.5.13. Tais atvejais, kai priverstinis lėšų išieškojimas negali būti nukreiptas į nustatyto dydžio pinigų sumą Kliento turimoje Foxpay sąskaitoje (t.y. Klientui teisės aktuose nustatyta tvarka nustatoma laisvai disponuojama suma), Bendrovė įsipareigoja suteikti teisę Klientui naudotis šiomis lėšomis, išsiimant šias lėšas grynaisiais pinigais iš Foxpay sąskaitos arba naudojantis Foxpay mobiliąja programėle.

3.5.14. Jei pagal Mokėjimo nurodymą grąžinamos lėšos dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių (pavyzdžiui, netikslūs Mokėjimo nurodymo duomenys, Gavėjo sąskaita uždaryta ir pan.), grąžintinos lėšos įskaitomos į Kliento Foxpay sąskaitą. Mokėtojo sumokėti mokesčiai už Mokėjimo nurodymo vykdymą negrąžinami, o iš Kliento Foxpay sąskaitos gali būti nurašomi su lėšų grąžinimu susiję Bendrovės atžvilgiu pritaikyti mokesčiai ir išlaidos.

3.6. Sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją. Mokėjimo nurodymo atšaukimas

3.6.1. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas patvirtina Mokėjimo operaciją Sutikimu. Klientas Sutikimą gali pateikti Bendrovės nustatyta arba Bendrovės ir tokio Kliento sutarta forma ir būdu. Sutikimas gali būti patvirtinamas Slaptažodžiu, kodais ir (arba) kitomis tapatybės patvirtinimo priemonėmis. Visais šiame punkte numatytais būdais patvirtintas Sutikimas laikomas Kliento tinkamai patvirtintu, turintis tokią pačią teisinę galią kaip ir tokio Kliento ranka pasirašytas popierinis dokumentas, yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė, sprendžiant Bendrovės ir Kliento ginčus teismuose bei kitose institucijose, ir Klientas neturi teisės ginčyti Bendrovės įvykdytos Mokėjimo operacijos. Sutikimas pateikiamas iki Mokėjimo operacijos įvykdymo.

3.6.2. Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas po to, kai jį gauna Bendrovė (Mokėjimo nurodymo atšaukimas galimas tik kol Mokėjimo nurodymas dar nėra pradėtas vykdyti – Mokėjimo nurodymo vykdymo statusas ir atšaukimo galimybė matoma Foxpay paskyroje).

4. KLIENTO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Klientas turi teisę:

4.1.1. šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdyti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės teikiamomis Foxpay paslaugomis;

4.1.2. bet kuriuo metu Foxpay paskyroje ar Bendrovės interneto svetainėje susipažinti su galiojančia Sutarties, Įkainių ir kitų Priedų redakcija;

4.1.3. naudotis kitomis šioje Sutartyje ir (arba) teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. laikytis ir nepažeisti šios Sutarties (įskaitant Priedus) bei taikomų teisės aktų (įskaitant teisės aktus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija);

4.2.2. pateikti Bendrovei tik tikrą, teisingą, neklaidinančią, tikrovę atitinkančią ir išsamią informaciją ir dokumentus;

4.2.3. atlikti visus veiksmus, kurių pagrįstai prašo Bendrovė;

4.2.4. nevykdyti neteisėtų veikų naudojantis Foxpay paslaugomis ir (arba) Foxpay sąskaita (įskaitant pinigų plovimą, neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą ir kt.) ir nesinaudoti Foxpay paslaugomis ir (arba) Foxpay sąskaita bet kokiais neteisėtais tikslais;

4.2.5. užtikrinti, kad į Foxpay sąskaitą gaunamos lėšos nėra gautos neteisėtos veiklos pagrindu, o priimamos ir atliekamos Mokėjimo operacijos nėra atliekamos neteisėtu būdu įgytomis lėšomis;

4.2.6. nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimo (įskaitant, kuri buvo pateikta registracijos Foxpay metu), informuoti Bendrovę ir atnaujinti aktualią informaciją apie save (įskaitant kontaktinius duomenis);

4.2.7. nedelsiant informuoti Bendrovę apie savo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento vagystę arba praradimą kitu būdu;

4.2.8. neperduoti arba neįvesti duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų ar bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Foxpay arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas;

4.2.9. neatlikti bet kokių veiksmų, kurie sutrikdytų Foxpay paslaugų teikimą Klientui arba tretiesiems asmenims, arba sutrikdytų Foxpay veikimą;

4.2.10. neturėti daugiau negu vienos Foxpay paskyros, neregistruoti Foxpay paskyros netikru vardu arba neregistruoti Foxpay paskyros kito asmens vardu, neregistruoti Foxpay paskyros, naudojantis asmenų (tinklapių), teikiančių anoniminių telefonų numerių arba el. pašto adresų paslaugas, paslaugomis, nesijungti prie Foxpay anonimiškai;

4.2.11. laikyti paslaptyje ir jokiais būdais neatskleisti Slaptažodžių tretiesiems asmenims;

4.2.12. neleisti kitiems asmenims naudotis Foxpay paslaugomis Kliento vardu;

4.2.13. registracijos Foxpay metu suformuluoti saugumo klausimą (kuris yra Bendrovės pateikiamas Klientui, jam (Klientui) negalint prisijungti prie Foxpay paskyros arba negalint naudotis Foxpay programėle dėl to, kad Klientas pamiršo Slaptažodžius, ir į kurį Klientas turi pateikti tikslų atsakymą tam, kad Klientas galėtų prisijungti prie Foxpay paskyros ir (arba) naudotis Foxpay programėle) ir atsakymą į tokį klausimą, kuris būtų žinomas tik Klientui ir kurio nežinotų ir (arba) negalėtų sužinoti bet kokie kiti asmenys (įskaitant klausime ir (arba) atsakyme neturi būti naudojama bendro pobūdžio informacija, lengvai įsimenami ir (arba) atspėjami skaičių, raidžių ir žodžių deriniai, informacija apie patį Klientą fizinį asmenį/Kliento atstovą, jei tai juridinis asmuo, arba jo šeimos narius, kuri gali būti žinoma ir (arba) lengvai prieinama bet kuriam asmeniui (pavyzdžiui, gimimo datos, šeimos narių ar draugų vardai, pavardės, gyvūnų vardai arba jų fragmentai, Kliento juridinio asmens įsteigimo data ir kt.)). Taip pat, Klientas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir jokiais būdais neatskleisti šiame Sutarties punkte nurodyto klausimo ir (arba) atsakymo į šį klausimą tretiesiems asmenims;

4.2.14. tinkamai vykdyti kitus šioje Sutartyje (įskaitant jos Priedus) ir (arba) taikomuose teisės aktuose nustatytus įsipareigojimus.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Kiekviena Šalis privalo atlyginti visus kitos Šalies tiesioginius nuostolius, patirtus dėl kurių nors pirmosios Šalies įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo.

5.2. Bendrovė atsakys tik už tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Bendrovės padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ir tik už tokius, kuriuos Bendrovė galėjo protingai numatyti šios Sutarties pažeidimo metu. Bendrovė visais atvejais neatsakys už Kliento negautą pelną ir pajamas, reputacijos praradimą, verslo praradimą arba žlugimą, netiesioginius nuostolius. Bendrovės atsakomybės ribojimai nebus taikomi, jeigu tokius ribojimus draudžia taikomi teisės aktai.

5.3. Bendrovė neužtikrina nepertraukiamos Foxpay veiklos, kadangi Foxpay veiklai įtakos gali turėti daug veiksnių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti. Bendrovė dės įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti kiek įmanoma sklandesnį Foxpay veikimą, tačiau Bendrovė neatsakys už pasekmes, atsirasiančias dėl Foxpay veiklos sutrikimų, jei tokie sutrikimai atsiras ne dėl Bendrovės kaltės.

5.4. Bendrovė neatsako:

5.4.1. už kredito įstaigų, finansų įstaigų ir kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas, ne laiku įvykdytas Mokėjimo operacijas, užlaikytas lėšas;

5.4.2. už pasekmes, kylančias dėl Bendrovės įsipareigojimų pažeidimo dėl priežasčių, kurias sukėlė bet kuri trečioji šalis;

5.4.3. už pasekmes, kylančias Bendrovei teisėtai nutraukus šią Sutartį (įskaitant jos Priedus), panaikinus Foxpay paskyrą arba apribojus priėjimą prie jos, taip pat pagrįstai apribojus, sustabdžius arba nutraukus dalies Foxpay paslaugų teikimą;

5.4.4. už prekes ir paslaugas, kurios perkamos naudojantis Foxpay sąskaita, taip pat už nuostolius, atsiradusius Klientui, dėl kitų su šalimi, su kuria atsiskaitoma naudojantis Foxpay sąskaita, sudarytų sandorių nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo;

5.4.5. už savo įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą, jeigu įsipareigojimai nebuvo vykdomi ir (arba) netinkamai vykdomi Bendrovei vykdant taikomuose teisės aktuose nustatytas pareigas;

5.4.6. už Mokėjimo operacijas su Foxpay sąskaitoje esančiomis lėšomis, jeigu Klientas neapsaugojo savo Slaptažodžių, identifikacijos priemonių ir dėl to jie/jos tapo žinomi kitiems asmenims;

5.4.7. už nusikalstamus trečiųjų asmenų veiksmus arba operacijas, atliktas panaudojant suklastotus ir (arba) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai gautus duomenis;

5.4.8. pasekmes, kylančias dėl to, kad Klientas pažeidžia šios Sutarties 4.2.13 punkte nustatytą įsipareigojimą;

5.4.9. kitais šioje Sutartyje ir (arba) taikomuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

5.5. Klientas visiškai atsako už duomenų, informacijos, dokumentų ir nurodymų, pateiktų Bendrovei ir pildant bet kokius dokumentus Foxpay teisingumą.

5.6. Bendrovės atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas.

5.6.1. Bendrovė nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki kitos Darbo dienos pabaigos po to, kai sužino arba yra informuota apie įvykdytą neautorizuotą Mokėjimo operaciją, Klientui turi sugrąžinti neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti Foxpay sąskaitos, iš kurios ta suma nurašyta, likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota Mokėjimo operacija nebūtų buvusi įvykdyta, išskyrus atvejus, kai Bendrovė turi pagrįstų priežasčių įtarti sukčiavimą ir apie šias priežastis raštu praneša priežiūros institucijai, taip pat, kai pagal šios Sutarties ir (arba) taikomų teisės aktų nuostatas Klientui tenka atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas.

5.6.2. Klientas turi teisę kreiptis į Bendrovę dėl neautorizuotų ar netinkamai įvykdytų Mokėjimo operacijų ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Mokėjimo operacijos įvykdymo datos. Klientas privalo pateikti Bendrovei bet kokią turimą informaciją apie neteisėtą prisijungimą prie Foxpay sąskaitos arba kitus neteisėtus veiksmus, susijusius su Foxpay sąskaita, ir imtis visų pagrįstų priemonių, kurias nurodo Bendrovė, siekdamas padėti atlikti tyrimą dėl neteisėtų veiksmų.

5.7. Kliento atsakomybė už neautorizuotas Mokėjimo operacijas

5.7.1. Klientui tenka visi dėl neautorizuotų Mokėjimo operacijų atsiradę nuostoliai, jeigu jis juos patyrė veikdamas nesąžiningai arba dėl didelio neatsargumo arba tyčios neįvykdęs vienos ar kelių žemiau nustatytų pareigų:

5.7.1.1 mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių sąlygų, nurodytų šioje Sutartyje ir (arba) jos Prieduose;

5.7.2.2. sužinojęs apie Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus arba įtarimus, kad jo turimų Mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo požymius sužinojo ar jais gali pasinaudoti tretieji asmenys, nedelsdamas apie tai pranešti Bendrovei ar jo nurodytam subjektui, laikydamasis Mokėjimo priemonės išdavimą ir naudojimą reglamentuojančių sąlygų, nurodytų šioje Sutartyje ir (arba) jos Prieduose;

5.7.2.3. gavus Mokėjimo priemonę, imtis veiksmų, kad apsaugotų Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis.

6. KONFIDENCIALUMAS

6.1. Šalys įsipareigoja saugoti viena kitos konfidencialią informaciją, išskyrus viešai prieinamą informaciją, kurią sužinojo vykdydamos Sutartį, bei neperduoti jos tretiesiems asmenims be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai informacija privalo būti atskleista vadovaujantis taikomais teisės aktais.

6.2. Klientas įsipareigoja apsaugoti ir neatskleisti bet kokių pagal šią Sutartį jo paties sukurtų arba jam suteiktų Slaptažodžių arba kitokių Mokėjimo priemonių personalizuotų saugumo požymių tretiesiems asmenims. Jei Klientas nesilaikė šiame Sutarties punkte nurodyto įsipareigojimo ir (arba) galėjo, bet neužkirto tam kelio, Klientas prisiima dėl to patirtus nuostolius bei įsipareigoja atlyginti kitų asmenų nuostolius, jei jie buvo patirti dėl Kliento veiksmų ar neveikimo.

6.3. Jeigu Klientas praras Foxpay paskyros Slaptažodį ir (arba) kitus Slaptažodžius arba jis (jie) bus atskleisti ne dėl Kliento ir ne dėl Bendrovės kaltės arba jeigu iškilo arba gali iškilti reali grėsmė Kliento Foxpay paskyrai, Klientas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti Slaptažodžius, o jei jis neturi galimybės to padaryti, nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) apie tai informuoti Bendrovę šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Bendrovė neatsako už dėl tokio neinformavimo atsiradusias pasekmes.

6.4. Kliento telefono numeris, susiejamas su Foxpay sąskaita, o taip pat ir kitos priemonės, kurios Kliento pasirinkimu yra susiejamos su Foxpay sąskaita, yra naudojamos kaip bendravimo su Klientu ir (arba) Kliento identifikavimo priemonės, todėl šios priemonės ir prisijungimai prie jų turi būti saugomi Kliento. Klientas yra visiškai atsakingas už savo elektroninio pašto prisijungimo bei kitų jo naudojamų priemonių ir prisijungimų prie jų slaptažodžių apsaugą. Slaptažodžiai yra slapta informacija, už kurios atskleidimą ir už visas operacijas, atliktas suvedus Foxpay paskyrai arba kitai Mokėjimo priemonei taikomą Kliento Slaptažodį, atsakingas pats Klientas.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Klientas fizinis asmuo. Šios Sutarties vykdymo tikslais Bendrovė tvarko Kliento asmens duomenis, tikslu suteikti jam Foxpay paslaugas ir vykdyti kitus įsipareigojimus pagal šią Sutartį. Šios Sutarties vykdymo tikslu Bendrovė gali tvarkyti su Klientu susijusių fizinių asmenų asmens duomenis, vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.. Informacija apie Bendrovės vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir Kliento bei kitų duomenų subjektų teises pateikta Bendrovės Privatumo politikoje, skelbiamoje Bendrovės interneto svetainėje, su kuria Klientas susipažino prieš Sutarties sudarymą. Klientas prieš pateikdamas Bendrovei kitų asmenų asmens duomenis privalo gauti tokių asmenų sutikimus (kai jie yra privalomi) ir supažindinti šiuos asmenis su Privatumo politika, skelbiama Bendrovės interneto svetainėje bei paaiškinti perdavimo ir asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, perduodamų asmens duomenų apimtį, taip pat informuoti darbuotojus, kitus atstovus ir naudos gavėjus apie jų teises, t.y.: teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis; tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.. Klientas, sudarydamas šią Sutartį, patvirtina, kad visi jo Bendrovei pateikti ir teiktini Kliento ir kitų asmenų asmens duomenys yra Kliento gauti ir teikiami teisėtai, yra tikslūs ir teisingi. Bendrovei pareikalavus, Klientas pateikia įrodymus, kad informavo susijusius asmenis apie jų duomenų perdavimą Bendrovei, kaip nurodyta šiame Sutarties punkte.

7.2. Klientas juridinis asmuo. Šios Sutarties vykdymo tikslais Bendrovė tvarko Kliento kontaktinių darbuotojų, kitų Kliento atstovų ir naudos gavėjų asmens duomenis. Bendrovė turi teisėtą interesą tvarkyti tokius Kliento darbuotojų ir kitų atstovų asmens duomenis, kad tinkamai bendradarbiautų ir vykdytų šią Sutartį. Bendrovė taip pat gali tvarkyti Kliento darbuotojų, kitų Kliento atstovų ir naudos gavėjų asmens duomenis, vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus. Klientas įsipareigoja informuoti atitinkamus savo darbuotojus, kitus atstovus ir naudos gavėjus apie jų asmens duomenų perdavimą Bendrovei bei paaiškinti perdavimo ir asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą, perduodamų asmens duomenų apimtį, taip pat informuoti darbuotojus, kitus atstovus ir naudos gavėjus apie jų teises, t.y.: teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis; tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Klientas taip pat turi supažindinti atitinkamus savo darbuotojus, atstovus ir naudos gavėjus su aktualia Privatumo politika, skelbiama Foxpay skirtoje interneto svetainėje. Bendrovei pareikalavus, Klientas pateikia įrodymus, kad informavo savo darbuotojus, kitus atstovus ir naudos gavėjus apie jų duomenų perdavimą Bendrovei ir apie darbuotojų bei atstovų turimas teises, kaip nurodyta šiame Sutarties punkte.

7.3. Savo teises Klientas fizinis asmuo ir Kliento juridinio asmens darbuotojai, atstovai ir naudos gavėjai gali įgyvendinti susisiekdami su Bendrove vienu iš šių būdų: atvykę į Bendrovės biurą, adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, arba atsiuntę elektroninį laišką adresu id@foxpay.lt.

7.4. Bendrovė turi teisę skambinti ir siųsti trumpąsias žinutes į Kliento nurodytą mobiliojo ryšio operatoriaus priskirtą numerį ar bet kokį kitą telefono numerį, perduoti informaciją Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu, siųsti siuntas Sutartyje nurodytu Kliento pašto adresu.

7.5. Bendrovė turi teisę perduoti visą surinktą svarbią informaciją apie Klientą ir jo veiklą teisėsaugos institucijoms, kitoms valstybės institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kt.), kitoms finansų įstaigoms, jei tokią pareigą nustato taikomi teisės aktai bei siekiant nustatyti, ar nebuvo ir nebus pažeista ši Sutartis bei atitinkami taikomi teisės aktai.

7.6. Sudarydamas šią Sutartį, Klientas patvirtina, jog yra tinkamai informuotas apie tvarkomus asmens duomenis ir susipažino su Bendrovės internetinėje svetainėje skelbiama Privatumo politika bei supažindino su ja susijusius asmenis, kaip tai aptarta aukščiau.

8. BENDRAVIMAS TARP ŠALIŲ

8.1. Klientas bet kuriuo metu Foxpay paskyroje gali susipažinti su galiojančiomis Sutarties, Įkainių ir kitų Priedų redakcijomis.

8.2. Klientas, prisijungęs prie savo Foxpay sąskaitos, gali patikrinti savo Foxpay sąskaitos likutį bei Mokėjimo operacijų istoriją, taip pat rasti informaciją, leidžiančią Klientui atpažinti kiekvieną Mokėjimo operaciją, Gavėjo ir Mokėtojo duomenis, taip pat informaciją apie visus pritaikytus Įkainius ir kitas sumas, nuskaitytas nuo Foxpay sąskaitos per pasirinktą periodą, bei kitą su Foxpay paslaugomis susijusią ir Bendrovės pateikiamą informaciją.

8.3. Klientas šiuo aiškiai sutinka, kad Bendrovė pranešimus Klientui pateiktų:

8.3.1. patalpindama pranešimus Foxpay paskyroje; arba

8.3.2. siųsdama pranešimus Kliento registracijos Foxpay metu nurodytu el. pašto adresu arba vėliau Foxpay paskyroje pakeistu Kliento elektroninio pašto adresu; arba

8.3.3. siųsdama paštu registracijos Foxpay metu nurodytu adresu arba vėliau Foxpay paskyroje pakeistu Kliento adresu; arba

8.3.4. siųsdama pranešimus trumpąją žinute (SMS) registracijos Foxpay metu nurodytu telefono numeriu arba vėliau Foxpay paskyroje pakeistu Kliento telefono numeriu.

8.4. Visi Šalių pranešimai turi būti siunčiami lietuvių arba kitomis Klientui ir Bendrovės darbuotojams suprantamomis kalbomis.

8.5. Laikoma, kad Klientas pranešimą gavo per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo jo patalpinimo Foxpay paskyroje arba išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba trumpąją žinute (SMS) momento. Jeigu Klientui pranešimas siunčiamas paštu, bus laikoma, kad Klientas jį gavo praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo pranešimo išsiuntimo, išskyrus atvejus, kai Klientas pranešimą paštu faktiškai gauna vėliau nei praėjus 5 (penkioms) kalendorinėms dienoms nuo pranešimo išsiuntimo.

8.6. Klientas įsipareigoja reguliariai tikrinti savo elektroninio pašto dėžutę arba kitas šioje Sutartyje numatytas pranešimų gavimo priemones, taip pat nuolatos sekti Foxpay paskyrą ir Foxpay skirtą Bendrovės interneto svetainę, kad laiku pastebėtų pranešimus apie Sutarties pakeitimus ar kitą aktualią informaciją. Tinkamai to neįvykdęs, Klientas atsako už visus dėl to atsirandančius padarinius.

8.7. Tinkamai neįvykdęs šioje Sutartyje nustatytos pareigos informuoti Bendrovę apie savo duomenų ir (arba) informacijos pasikeitimą, Klientas visiškai atsako už visus dėl tokio neinformavimo atsirandančius padarinius ir sutinka, kad Bendrovės veiksmai, atlikti pagal Bendrovės žinomus Kliento duomenis, bus laikomi atliktais tinkamai.

8.8. Vykdant taikomuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu ir (arba) jo atliekamomis Mokėjimo operacijomis. Klientui per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateikus Bendrovės reikalaujamos informacijos ir (arba) dokumentų, Bendrovė turi teisę sustabdyti visų arba dalies Foxpay paslaugų teikimą ir tai gali būti priežastis dalykinių santykių nutraukimui.

8.9. Jeigu bus įmanoma, iš anksto arba iškart paaiškėjus, Bendrovė šioje Sutartyje nustatyta tvarka informuos Klientą apie žinomus ir galimus Foxpay bei trečiųjų asmenų, kuriuos Bendrovė pasitelkia Foxpay paslaugų teikimui, sistemų ar įrangos techninius sutrikimus, turinčius įtakos Foxpay paslaugų teikimui.

8.10. Visais su Foxpay ir Sutarties vykdymu susijusiais klausimais Klientas gali gauti konsultaciją arba informaciją apie Sutartyje nustatytas sąlygas, atsiųsdamas prašymą elektroniniu paštu arba paskambinęs Klientų aptarnavimo telefonu, kurie yra nurodyti Foxpay skirtoje Bendrovės interneto svetainėje. Kliento prašymu Bendrovė Kliento prašomą pateikti konsultaciją arba informaciją apie Sutartyje nustatytas sąlygas įsipareigoja pateikti (i) raštu popieriuje arba (ii) Kliento Foxpay paskyroje, apie konsultacijos arba informacijos gavimą Foxpay paskyroje papildomai informuojant Klientą telefonu trumpąja SMS žinute.

8.11. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie bet kokias Sutarties vykdymui reikšmingas aplinkybes. Klientas privalo pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius dokumentus.

9. SUTARTIES ATSISAKYMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutarties atsisakymas.

9.1.1. Klientas turi teisę atsisakyti šios Sutarties, apie tai informuodamas Bendrovę per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo šios Sutarties sudarymo dienos. Pasibaigus šiame Sutarties punkte nurodytam šios Sutarties atsisakymo terminui, Klientas gali nutraukti Sutartį, vadovaudamasis šios Sutarties 9 dalyje nustatyta Sutarties nutraukimo procedūra. Klientas, norėdamas pasinaudoti šios Sutarties atsisakymo teise, turi apie tai pranešti Bendrovei šios Sutarties 8 dalyje numatyta tvarka.

9.1.2. Sutarties atsisakymas yra Foxpay sąskaitos uždarymo pagrindas. Klientas, prieš atsisakydamas šios Sutarties, turi atsiskaityti su Bendrove už faktiškai suteiktas paslaugas. Klientui atsisakius šios Sutarties, išleisti Elektroniniai pinigai išperkami iš Kliento jo pasirinktu (vienu iš Sutartyje nurodytu) būdu, vadovaujantis taikomais Limitais. Jeigu atsisakant šios Sutarties, Klientas nepasirenka būdo, kaip turi būti išperkami jo turimi Elektroniniai pinigai, Bendrovė Kliento Elektroninius pinigus gali (bet neprivalo) išpirkti vienu iš Sutartyje nurodytų būdų.

9.2. Sutarties pakeitimas.

9.2.1. Ši Sutartis gali būti pakeista arba papildyta Šalių susitarimu. Klientas neturi teisės vienašališkai keisti šios Sutarties sąlygų.

9.2.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti šios Sutarties sąlygas, informavusi apie tai Klientą ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Laikoma, kad Klientas pranešimą gavo ir Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio pranešimo patalpinimo Foxpay paskyroje, išsiuntimo Klientui elektroniniu paštu arba kitomis šioje Sutartyje nurodytomis pranešimų siuntimo priemonėmis (paštu arba trumpąją žinute (SMS) su nuoroda į atitinkamą interneto puslapį).

9.2.3. Laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais, jeigu jis iki pakeitimų įsigaliojimo dienos nepraneša Bendrovei, kad su jais nesutinka. Jei Klientas praneša, kad nesutinka su Sutarties pakeitimais, Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti atitinkami pakeitimai. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais.

9.2.4. Aukščiau nurodytas 60 (šešiasdešimties) dienų įspėjimo terminas netaikomas ir Klientas apie Sutarties pakeitimus informuojamas šios Sutarties dalyje 7 nurodytais būdais, kai:

9.2.4.1. šios Sutarties sąlygos keičiamos dėl taikomų teisės aktų privalomų reikalavimų įgyvendinimo;

9.2.4.2. Foxpay paslaugų kainos yra sumažinamos;

9.2.4.3. atsiranda nauja paslauga ar nauja paslaugos dalis, kuria Klientas savo pasirinkimu gali naudotis arba nesinaudoti;

9.2.4.4. atliekami neesminiai Sutarties pakeitimai. Neesminiais Sutarties pakeitimais laikomi stiliaus ar gramatikos pataisymai, sakinio, Sutarties punktų, skyrių performulavimas, perkėlimas aiškumo tikslais, pavyzdžių prie nuostatų pateikimas ir kiti pakeitimai, kurie nesumažina, neapriboja Kliento teisių, nepadidina Kliento atsakomybės ir neapsunkina Kliento padėties.

9.2.5. Kliento naudojimasis Foxpay paslaugomis po šios Sutarties sąlygų pakeitimo ar papildymo reikš Kliento sutikimą su šios Sutarties sąlygų pakeitimu ar papildymu.

9.2.6. Šalys gali atskiru susitarimu sutarti dėl papildomų sąlygų, kurios nenumatytos Sutartyje ir (arba) Prieduose, arba dėl kitokių sąlygų nei numatytos šioje Sutartyje ir (arba) Prieduose. Toks susitarimas taps neatskiriama šios Sutarties dalimi. Tokio susitarimo sudarymo tvarką ir sąlygas Šalys susiderina tarpusavio susitarimu.

9.2.7. Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nustatyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo pakeitimo tvarka, taikoma šioje Sutartyje numatyta pakeitimų procedūra.

9.3. Sutarties nutraukimas.

9.3.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba vienašališkai, šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir būdais informuojant kitą Šalį apie numatomą Sutarties nutraukimą, laikantis šioje Sutartyje numatytų įspėjimo terminų.

9.3.2. Klientas turi teisę bet kada nutraukti šią Sutartį vienašališkai, pranešdamas apie tai Bendrovei prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo. Klientui nutraukus šią Sutartį, išleisti Elektroniniai pinigai išperkami iš Kliento jo pasirinktu (vienu iš Sutartyje nurodytu) būdu, vadovaujantis taikomais Limitais. Jeigu nutraukiant šią Sutartį, Klientas nepasirenka būdo, kaip turi būti išperkami jo turimi Elektroniniai pinigai, Bendrovė Kliento Elektroninius pinigus gali (bet neprivalo) išpirkti vienu iš Sutartyje nurodytų būdų.

9.3.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama apie numatomą Sutarties nutraukimą Klientui ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus Sutarties 9.3.6. punkte nurodytus atvejus.

9.3.4. Kliento sąskaitą su PLAIS (Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema) apribojimu Bendrovė turi teisę uždaryti praėjus 9.3.3. punkte nurodytam terminui.

9.3.5. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjusi Klientą apie numatomą nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu Klientas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, arba paaiškėja, kad Klientas, sudarydamas Sutartį arba vėliau Sutarties vykdymo metu, Bendrovei pateikė neteisingą, neišsamią, tikrovės neatitinkančią arba klaidinančią informaciją, arba paaiškėja, kad Klientas užsiima Bendrovei nepriimtina veikla, arba Kliento atlikti veiksmai pakenkė arba galėjo pakenkti Bendrovės dalykinei reputacijai.

9.3.6. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti dalykinius santykius jeigu gavo įpareigojimą iš teisėsaugos ar kitų valstybinių institucijų.

9.3.7. Sutarties nutraukimas yra Foxpay sąskaitos uždarymo pagrindas. Prieš nutraukiant Sutartį, išleisti Elektroniniai pinigai išperkami Kliento pasirinktu vienu iš Sutartyje nurodytų būdu, vadovaujantis taikomais Limitais. Jeigu nutraukiant šią Sutartį, Klientas nepasirenka būdo, kaip turi būti išperkami jo turimi Elektroniniai pinigai, Bendrovė Kliento Elektroninius pinigus gali (bet neprivalo) išpirkti vienu iš Sutartyje nurodytų būdų.

9.3.8. Klientui nutraukiant Sutartį, Bendrovė privalo Foxpay paskyroje pateikti Klientui informaciją apie Mokėjimo operacijas, įvykdytas Foxpay sąskaitoje per paskutinius 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, išskyrus atvejus, kai Klientas atsisako tokią informaciją gauti, apie tai informuodamas Bendrovę Sutartyje nustatyta tvarka.

9.3.9. Ši Sutartis negali būti nutraukta ir Foxpay sąskaita negali būti uždaryta, jeigu ji yra areštuota ir (arba) jai yra taikomi kiti apribojimai.

9.3.10. Šios Sutarties nutraukimo atveju, Bendrovė iš Klientui priklausančių išmokėti lėšų turi teisę vienašališkai išskaičiuoti Kliento Bendrovei mokėtinas sumas už Klientui suteiktas Foxpay paslaugas, valstybei, savivaldybei ir (arba) kitiems asmenims sumokėtas baudas, netesybas, nuostolius ir (arba) kitas sumas, kurias Bendrovė patyrė ir (arba) sumokėjo dėl Kliento įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) netinkamo vykdymo. Tuo atveju, jeigu Kliento Foxpay sąskaitoje(-ose) trūksta lėšų, kurios padengtų visas šiame Sutarties punkte nurodytas sumas, Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas pervesti nurodytas sumas į Bendrovės nurodytą sąskaitą.

9.3.11. Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia Kliento nuo visų įsipareigojimų Bendrovei, atsiradusių iki jos nutraukimo dienos, tinkamo įvykdymo.

10. FOXPAY PASLAUGŲ STABDYMAS

10.1. Bendrovė turi teisę savo pasirinkimu ir atsižvelgdama į konkrečią situaciją, teikdama pirmenybę Bendrovės veiklai taikomų teisės aktų vykdymui ir Kliento interesams, vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo taikyti vieną ar kelias iš šių priemonių:

10.1.1. sustabdyti visų arba dalies Foxpay paslaugų teikimą Klientui;

10.1.2. apriboti Kliento prieigą prie Foxpay paskyros;

10.1.3. sulaikyti Kliento lėšas, dėl kurių kilo ginčas;

10.1.4. blokuoti Foxpay sąskaitą (t.y. visiškai ar iš dalies sustabdyti Mokėjimo operacijas Foxpay sąskaitoje) ir (arba) Mokėjimo priemonę (t.y. visiškai arba iš dalies uždrausti naudotis Mokėjimo priemone);

10.1.5. atsisakyti teikti Foxpay paslaugas;

10.1.6. grąžinti sulaikytas lėšas, esančias Kliento Foxpay sąskaitoje, pirminiam lėšų siuntėjui.

10.2. Šios Sutarties 9 Skyriuje nurodytos priemonės Klientui gali būti taikomos tik šiais išimtiniais atvejais:

10.2.1. Klientas iš esmės pažeidžia šią Sutartį ir (arba) Priedus arba kyla reali ir pagrįsta grėsmė, kad Klientas gali iš esmės pažeisti šią Sutartį ir (arba) Priedus;

10.2.2. Kliento vykdoma veikla, naudojantis Foxpay paslaugomis, gali pakenkti Bendrovės dalykinei reputacijai;

10.2.3. Klientas pažeidžia šios Sutarties 4.2.1 – 4.2.14 punktuose nustatytus įsipareigojimus;

10.2.4. jei dėl Foxpay paslaugų tolimesnio teikimo ir Kliento veiklos gali iš esmės nukentėti kitų asmenų pagrįsti interesai;

10.2.5. dėl objektyviai pagrįstų priežasčių ir (arba) įtarimų, susijusių su Foxpay sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės saugumu, įtariamu neautorizuotu, neteisėtu arba nesąžiningu Foxpay sąskaitoje esančių lėšų ir (arba) Mokėjimo priemonės naudojimu (įskaitant galimą panaudojimą) arba jų panaudojimu nusikalstamai veikai vykdyti (įskaitant galimą panaudojimą);

10.2.6. jei Bendrovei tampa žinoma apie Mokėjimo priemonės vagystę arba praradimą kitu būdu, Bendrovei įtarus arba sužinojus apie Mokėjimo priemonės neteisėtą įgijimą arba neautorizuotą jos naudojimą, taip pat apie faktus arba įtarimus, kad Mokėjimo priemonės personalizuotus saugumo duomenis sužinojo arba jais gali pasinaudoti kiti asmenys;

10.2.7. taikomuose teisės aktuose nustatytais atvejais;

10.2.8. kitais Sutartyje ir (arba) Prieduose numatytais atvejais.

10.3. Apie Sutarties 10.1. punkte nurodytas priemones Bendrovė Klientą turi informuoti ne vėliau kaip per 1 (vieną) Darbo dieną, o apie galimybę susigrąžinti Klientui priklausančias lėšas turi informuoti ne vėliau kaip per 2 (dvi) Darbo dienas nuo atitinkamos priemonės pritaikymo, išskyrus atvejus, kai toks informavimas susilpnintų saugumo priemones arba būtų draudžiamas pagal taikomus teisės aktus.

10.4. Bendrovė, pagrįstai įtardama, kad Klientas vykdo ir (arba) per Kliento Foxpay sąskaitą yra ir (arba) gali būti vykdomas pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ir (arba) kitokia nusikalstama veika, turi teisę be jokio įspėjimo sustabdyti kelių arba visų Foxpay paslaugų teikimą Klientui, nepateikiant jokio paaiškinimo ir (arba) pranešimo 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminui su teise pratęsti šį terminą (neribojant pratęsimų skaičiaus) iki kol nebus visiškai paneigti arba patvirtinti pagrįsti įtarimai.

10.5. Bendrovė, pagrįstai įtardama, kad buvo įsilaužta į Kliento Foxpay sąskaitą arba Foxpay paskyrą, turi teisę be jokio įspėjimo sustabdyti kelių arba visų Foxpay paslaugų teikimą Klientui. Bendrovė turi informuoti apie tai Klientą ir pateikti informaciją, kokius veiksmus Klientas turi atlikti, norint atnaujinti Foxpay paslaugų teikimą Klientui.

10.6. Kliento iniciatyva Foxpay sąskaita ir (arba) Mokėjimo priemonė blokuojama, jei Klientas pateikia Bendrovei atitinkamą prašymą arba praneša Bendrovei, kad Klientui suteikta Mokėjimo priemonė yra pavogta arba kitu būdu prarasta, arba Foxpay sąskaitoje esančios lėšos ir (arba) Mokėjimo priemonė naudojama arba gali būti naudojama kitu neteisėtu būdu. Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Kliento žodžiu pateiktas prašymas blokuoti Foxpay sąskaitą ir (arba) Mokėjimo priemonę būtų vėliau patvirtintas raštu arba kitu Bendrovei priimtinu būdu.

10.7. Bendrovė neatsako už Kliento nuostolius, patirtus dėl šios Sutarties 10.1 punkte nurodytų priemonių taikymo, jei šios priemonės buvo pritaikytos Sutartyje ir (arba) Prieduose nustatyta tvarka.

11. TAIKOMA TEISĖ. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1. Šiai Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

11.2. Klientas vartotojas, manantis, kad Bendrovė pažeidė jo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš Sutarties ar su ja susijusių santykių, gali pateikti bet kokį skundą dėl Bendrovės teikiamų Foxpay paslaugų pagal šią Sutartį, atsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu adresu foxpay@foxpay.lt arba atsiųsdamas pranešimą paštu adresu Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, pranešime nurodydamas savo vardą, pavardę, pranešimo pateikimo datą, kontaktinius duomenis, savo reikalavimą Bendrovei bei ginčo aplinkybes.

11.3. Bendrovė Kliento skundą išnagrinėja ir į jį atsako ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Tam tikrais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių Bendrovė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per aukščiau nurodytą terminą, Bendrovė pateikia negalutinį atsakymą, nurodydama atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo Kliento skundo gavimo dienos. Bendrovė Kliento skundą nagrinėja neatlygintinai.

11.4. Jei Kliento netenkins Bendrovės priimtas sprendimas, Klientas turi teisę pasinaudoti kitais teisėtais savo teisių gynimo būdais bei: (i) ginti savo kaip vartotojo interesus kreipdamasis į priežiūros instituciją kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją priežiūros institucijos nustatyta tvarka; (ii) pateikti skundą priežiūros institucijai priežiūros institucijos nustatyta tvarka.

11.5. Dėl prašymo išspręsti ginčą neteismine tvarka pateikimo procedūros. Jeigu Bendrovės atsakymas Kliento netenkina arba jeigu jam nebuvo atsakyta per aukščiau nurodytą terminą, Klientas turi teisę kreiptis su prašymu į Lietuvos banką dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka nagrinėjimo (Kliento kreipimasis į Lietuvos banką neatima Kliento teisės kreiptis į teismą). Prašymą dėl išankstinio ginčų sprendimo ne teismo tvarka Klientas Lietuvos bankui gali pateikti šiais būdais: (i) per elektroninę ginčų nagrinėjimo priemonę „Elektroniniai valdžios vartai“; (ii) užpildant Vartotojo kreipimosi formą ir ją siunčiant Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121, Vilnius, el. paštas prieziura@lb.lt; (iii) pateikiant laisvos formos kreipimąsi ir jį siunčiant Lietuvos Teisės ir licencijavimo departamentui, Totorių g. 4, 01121, Vilnius, el. paštas prieziura@lb.lt. Reikalavimus prašymui nustato Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymas, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimas „Dėl vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ bei kiti teisės aktai. Taip pat informaciją apie išankstinio ginčų sprendimo ne teismine tvarka pateikimo bei nagrinėjimo procedūrą galima rasti paspaudus šią nuorodą: https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju#ex-1-4.

11.6. Dėl skundo pateikimo procedūros. Klientas turi teisę pateikti skundą Lietuvos bankui dėl Bendrovės veiklos Lietuvos banko nustatyta tvarka. Skundą dėl Bendrovės veiksmų (neveikimo) Klientas gali pateikti šiais būdais: (i) elektroninėmis ryšių priemonėmis, užpildant Lietuvos banko nustatytos formos užklausą (užklausos formą galima rasti Lietuvos banko interneto svetainėje adresu https://www.lb.lt/lt/kontaktai#group-464; (ii) telefonu (8 5) 268 0029 (iii) el. paštu adresais info@lb.lt; (iv) siunčiant paštu arba tiesiogiai atvykus į Lietuvos banką adresais Totorių g. 4, 01121 Vilnius. Detalesnę informaciją apie skundų Lietuvos bankui pateikimo bei nagrinėjimo procedūrą galima rasti Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarime „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ arba Lietuvos banko internetinėje svetainėje adresu https://www.lb.lt/lt/kontaktai#group-464.

11.7. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčą sprendžia teismai įstatymų nustatyta tvarka pagal Bendrovės buveinės vietą.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Klientas neturi teisės perleisti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, kitiems asmenims be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu perleisti teises ir pareigas, kylančias iš šios Sutarties, kitiems asmenims be Kliento sutikimo, jeigu toks teisių ir pareigų perleidimas neprieštarauja taikomiems teisės aktams.

12.2. Klientui taikoma Sutartis ta kalba, kuria jis buvo supažindintas registracijos Foxpay metu.

12.3. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata yra kompetentingos jurisdikcijos teismo arba arbitražo pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šios Sutarties nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šios Sutarties nuostata, pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta negaliojančia ar neįgyvendinama. Šalys pakeis tokias neteisėtas, negaliojančias ar neįgyvendinamas šios Sutarties nuostatas teisėtomis, galiojančiomis ir įgyvendinamomis nuostatomis, kurios pagal reikšmę būtų kiek galima artimesnės Šalių ketinimams, egzistavusiems šios Sutarties sudarymo metu.

12.4. Klientas papildomai patvirtina, kad ši Sutartis (įskaitant visus jos Priedus, tokius kaip Įkainiai ir kt.) visiškai atitinka jo tikruosius ketinimus ir tikrąją valią, Sutartis sudaryta nesant apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, Klientas tinkamai, atidžiai ir išsamiai susipažino su Sutarties (įskaitant visus jos Priedus) sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis visą tokių sąlygų galiojimo laikotarpį.

Ankstesnė versija: 2023 kovo 17 d.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024 kovo 7 d.