Bendrosios sutarčių sąlygos

MOKĖJIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

Šią mokėjimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) sudarė:

(A) Foxpay, UAB, juridinio asmens kodas 302455836, buveinė registruota adresu Savanorių pr. 5, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas foxpay@foxpay.lt, ir

(B) Klientas fizinis arba juridinis asmuo, kuris sėkmingai užsiregistruoja Foxpay sistemoje ir sudaro šią Sutartį elektroniniu būdu.

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

1.1.1. Bendrovė – Foxpay, UAB, juridinio asmens kodas 302455836 , buveinė registruota adresu Savanorių pr. 5, Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas foxpay@foxpay.lt, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 15, išdavimo data 2017-09-28, licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija Lietuvos bankas, adresas Gedimino pr. 6, LT‑01103 Vilnius, tel. Nr. +370 800 50500, www.lb.lt

1.1.2. Darbo diena – diena, kai Bendrovė vykdo veiklą, būtiną Foxpay paslaugoms teikti. Detalesnę informaciją, susijusią su Bendrovės Darbo dienomis, Klientas gali rasti internetinėje svetainėje adresu www.foxpay.lt.

1.1.3. Elektroniniai pinigai – Bendrovės į apyvartą išleista iš anksto Kliento ir (arba) Mokėtojo apmokėta piniginė vertė, skirta vykdyti Mokėjimo operacijas.

1.1.4. Foxpay – Bendrovės prižiūrima ir administruojama sistema, skirta Bendrovės paslaugų teikimui.

1.1.5. Foxpay arba Bendrovės internetinė svetainėhttps://www.foxpay.lt

1.1.6. Foxpay kortelė – Bendrovės išduota virtuali arba bekontaktė Mastercard kortelė, kuria naudodamasis Klientas fizinis asmuo gali atlikti Mokėjimo operacijas, susijusias su Kliento sąskaitose esančiomis piniginėmis lėšomis. Foxpay kortelės taisyklės pateikiamos Priede […]; šios taisyklės tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi, jei Klientas užsisako Foxpay kortelę. Foxpay paskyra – Kliento registracijos Bendrovės svetainėje ar programėlėje rezultatas, kurio metu užfiksuojami užsiregistravusio Kliento duomenys, Klientui suteikiamas registracijos vardas. Foxpay paskyra naudojama Klientui atlikti Mokėjimo operacijas bei naudotis Foxpay paslaugomis.

1.1.7. Foxpay paslaugos – Bendrovės Klientui teikiamos paslaugos, susijusios su sąskaitos atidarymu bei administravimu, mokėjimo priemonės (Foxpay programėlės bei kortelės) išdavimu, Elektroninių pinigų išleidimu, platinimu bei išpirkimu, Mokėjimo operacijų vykdymu, taip pat kitos Bendrovės Klientui teikiamos paslaugos, kurių teikimo sąlygos gali būti detalizuojamos Prieduose.

1.1.8. Foxpay programėlė – mobilioji programėlė, įdiegiama ir naudojama Kliento mobiliajame įrenginyje, siekiant atlikti Mokėjimo operacijas bei naudotis kitomis Bendrovės paslaugomis. Foxpay programėlė Sutartyje taip pat yra suprantama kaip Mokėjimo priemonė.

1.1.9. Foxpay sąskaita – Kliento vardu Foxpay atidaryta sąskaita, naudojama atliekant Mokėjimo operacijas. Klientas gali turėti kelias Foxpay sąskaitas savo paskyroje.

1.1.10. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris Mokėjimo nurodyme nurodytas kaip Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

1.1.11. IBAN(angl. international bank account number) privalomas tarptautinis banko sąskaitos numerio formatas, pagal kurį bankai įskaito lėšas į gavėjo sąskaitą. Numeris naudojamas visoje Europos Sąjungoje atliekant tarptautinius ir vietinius pinigų pervedimus.

1.1.12. Identifikatorius – raidžių, skaičių arba simbolių derinys, kurį Bendrovė kaip mokėjimo paslaugų teikėjas suteikia Klientui ir pagal kurį atpažįstamas Klientas ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojama Kliento Foxpay sąskaita.

1.1.13. Įkainiai – Bendrovės patvirtinti Foxpay paslaugų ir Kliento atliekamų Mokėjimo operacijų įkainiai, kurie yra skelbiami Foxpay paskyroje ir viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje, ir yra laikomi šios Sutarties Priedu.

1.1.14. Kliento identifikacija – Kliento tapatybės nustatymas pagal Bendrovės nurodytas procedūras.

1.1.15. Kortelės turėtojas – fizinis asmuo, kuris turi teisę naudotis Foxpay kortele ir atlikti mokėjimo operacijas iš savo sąskaitos arba kito asmens sąskaitos, jeigu jam tokia teisė yra suteikta.

1.1.16. Limitas – Bendrovės nustatytas limitas Mokėjimo operacijai arba Mokėjimo operacijoms vykdyti, išreikštas pinigine verte. Gali būti nustatomas vienkartinės Mokėjimo operacijos limitas arba per tam tikrą laikotarpį vykdytinų Mokėjimo operacijų sumos limitas. Limitai skelbiami Foxpay paskyroje ir viešai skelbiami Bendrovės interneto svetainėje.

1.1.17. Mokėjimo nurodymas – Mokėtojo arba Gavėjo nurodymas (mokėjimo pavedimas) savo mokėjimo paslaugų teikėjui įvykdyti Mokėjimo operaciją.

1.1.18. Mokėjimo operacija – Mokėtojo inicijuotas lėšų įmokėjimas, pervedimas arba išėmimas.

1.1.19. Mokėjimo priemonė – personalizuota priemonė ir (arba) tam tikros procedūros, kurias Klientas naudoja mokėjimo nurodymui inicijuoti – Foxpay programėlė ir/ ar kortelė.

1.1.20. Mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą.

1.1.21. Priedas – susitarimas tarp Bendrovės ir Kliento dėl atskirų Bendrovės paslaugų teikimo ir (arba) naudojimosi sąlygų ir (arba) Bendrovės paslaugų teikimo sąlygų, neatsižvelgiant į tai, kaip šis susitarimas yra įvardinamas (įskaitant susitarimą, taisykles, politikas ir kt.). Priedas yra šios Sutarties neatskiriama dalis.

1.1.22. Privatumo politika – Bendrovės vienašališkai patvirtinta privatumo politika, kuri nustato pagrindines Kliento asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo taisykles, kurios pranešimas pasiekiamas Bendrovės interneto svetainėje: https://www.foxpay.lt/privatumo-politika-2/

1.1.23. Slaptažodis – bet koks Kliento sukurtas kodas arba Bendrovės Klientui pateiktas kodas (įskaitant Kliento sukurtus PIN kodus, Bendrovės automatiškai sugeneruotus ir pateiktus laikinus arba vienkartinius PIN kodus), skirtas priėjimui prie Foxpay paskyros ir (arba) Foxpay sąskaitos arba atskiros Foxpay paslaugos inicijavimui ir (arba) valdymui, Mokėjimo operacijos inicijavimui, autorizavimui, vykdymui, tvirtinimui ar gavimui.

1.1.24. Sutartis – ši Sutartis, sudaryta tarp Kliento ir Bendrovės, su visais jos Priedais, įskaitant Įkainius ir kitus dokumentus, kuriuose yra nuoroda į šią Sutartį su visais vėlesniais šių dokumentų pakeitimais ir (arba) papildymais.

1.1.25. Sutikimas – Mokėtojo sutikimas Mokėjimo operacijai įvykdyti.

1.1.26. Šalys – šią Sutartį sudaręs Klientas ir Bendrovė, kurie kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi.

1.2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos gali būti nurodomos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatyme arba kituose teisės aktuose.

2. SUTARTIES DALYKAS. REGISTRACIJA FOXPAY

2.1. Ši Sutartis reglamentuoja Šalių tarpusavio teises ir pareigas, kylančias Klientui naudojantis Foxpay bei Bendrovės teikiamomis Foxpay paslaugomis.

2.1.1. Klientas fizinis asmuo – Sutartį turi teisę sudaryti būdamas ne jaunesnis kaip 14 (keturiolikos) metų amžiaus. Klientas, kurio amžius yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turi teisę sudaryti šią Sutartį bei registruotis Foxpay tik, jeigu: (i) su tokio Kliento registracija Foxpay, šios Sutarties sudarymu bei Foxpay paslaugų teikimu (įskaitant Mokėjimo operacijomis) sutinka tokio Kliento atstovai pagal įstatymą (tėvai/rūpintojai); (ii) vienas iš tokio Kliento atstovų pagal įstatymą (tėvas/motina/rūpintojas) turi Foxpay paskyrą ir sąskaitą. Sutartis su Klientu, kurio amžius yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, sudaroma ir registracija Foxpay vykdoma tokiam Klientui elektroniniu būdu (el. paštu ar kt.) gavus vieno iš savo atstovų pagal įstatymą (tėvo/motinos/rūpintojo), turinčio Foxpay paskyrą ir sąskaitą, pakvietimą, kurį toks atstovas gali elektroniniu būdu išsiųsti naudodamasis Foxpay funkcionalumu. Toks pakvietimas yra laikomas Kliento, kurio amžius yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, atstovų pagal įstatymą (tėvų/rūpintojų) sutikimu, o atstovas pagal įstatymą (tėvas/motina/rūpintojas) išsiųsdamas tokį pakvietimą patvirtina, kad šios Sutarties sudarymui pritaria ir kitas atstovas pagal įstatymą (tėvas/motina/rūpintojas). Bendrovė turi teisę bet kada pareikalauti pateikti kito tokio Kliento atstovo pagal įstatymą (tėvo/motinos/rūpintojo) raštišką arba notariškai patvirtintą sutikimą. Per Bendrovės nustatytą terminą nepateikus Bendrovės prašomo sutikimo, Bendrovė turi teisę atlikti šios Sutarties 10.1.1 punkte nurodytus veiksmus. Kliento, kurio amžius yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, Foxpay paskyra ir Foxpay sąskaita yra susieta su Kliento atstovo pagal įstatymą (tėvo/motinos/globėjo), išsiuntusio tokiam Klientui pakvietimą naudojantis Foxpay funkcionalumu, Foxpay paskyra ir sąskaita, kuris nustato tokiam Klientui Limitus ir atlieka kitus Bendrovės leidžiamus veiksmus su tokio Kliento Foxpay paskyra ir Foxpay sąskaita. Nustatant tokiam Klientui Limitus ir (arba) atliekant kitus Foxpay leidžiamus veiksmus su tokio Kliento Foxpay paskyra ir (arba) sąskaita, tokio Kliento atstovas pagal įstatymą (tėvas/motina/rūpintojas) patvirtina, kad tokie veiksmai atliekami abiejų tokio Kliento atstovų pagal įstatymą (tėvų/rūpintojų) bendru sutarimu.

2.1.2. Klientas juridinis asmuo – Sutartį turi teisę sudaryti juridinio asmens vadovas arba kitas tinkamai ir teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo.

2.2. Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtintas rašytinis dokumentas (įskaitant gali būti naudojamas kaip įrodinėjimo priemonė teisme arba kitose institucijose). Ši Sutartis įsigalioja Klientui registracijos Foxpay metu elektroniniu būdu patvirtinus šią Sutartį ir sėkmingai užbaigus registracijos Foxpay procedūras. Ši Sutartis galioja neterminuotai. Šios Sutarties tekstas yra išsaugomas Foxpay ir gali būti Kliento pasiekiamas Foxpay paskyroje visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.3. Priedas sudaromas nuotoliniu būdu registracijos Foxpay metu arba vėliau ir turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašu patvirtintas rašytinis dokumentas (įskaitant gali būti naudojamas kaip įrodinėjimo priemonė teisme arba kitose institucijose). Priedas įsigalioja Klientui elektroniniu būdu jį patvirtinus. Priedo tekstas yra išsaugomas Foxpay ir gali būti Kliento pasiekiamas Foxpay paskyroje visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį.

2.4. Prieduose nustatytos sąlygos yra specialiosios nuostatos kitų Sutarties sąlygų atžvilgiu, todėl esant neatitikimams tarp Prieduose nustatytų sąlygų ir šios Sutarties sąlygų, taikomos Priedų sąlygos. Jei naujai pasirinktų Foxpay paslaugų teikimui būtina papildomai patvirtinti Kliento tapatybę, pateikti papildomus dokumentus ir (arba) atlikti kitus veiksmus, naujai pasirinktos Foxpay paslaugos pradedamos teikti tik Klientui atlikus Bendrovės nurodytus veiksmus.

2.5. Šalys susitaria, kad Klientas gali patvirtinti savo sudaromus dokumentus elektroniniu būdu.

2.6. Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės paslaugomis, Klientas privalo užsiregistruoti Foxpay.

2.6.1. Klientas fizinis asmuo – registracijos metu privalo vadovautis Foxpay pateikiamais nurodymais. Registracijos metu Klientui sukuriama Foxpay paskyra. Klientas gali turėti tik vieną Foxpay paskyrą. Tik po sėkmingos registracijos Klientas gali atsidaryti Foxpay sąskaitą. Klientas apie sėkmingą registraciją yra informuojamas Sutartyje numatytais būdais. Klientas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją Foxpay turi teisę naudotis Foxpay paslaugomis.

2.6.2. Klientas juridinis asmuo – pirmiausiai yra sukuriama Kliento atstovo Foxpay paskyra, todėl prieš Kliento registraciją Foxpay, Kliento atstovas privalo užsiregistruoti Foxpay vadovaudamasis Foxpay pateikiamais nurodymais ir atlikti Foxpay reikalaujamą Kliento atstovo identifikacijos (tapatybės nustatymo) procedūrą pagal Foxpay pateikiamus nurodymus. Kliento registraciją Foxpay gali atlikti Kliento vadovas arba kitas tinkamai ir teisės aktų nustatytų tvarka įgaliotas Kliento atstovas. Kliento registracijos metu, be kita ko, Kliento vadovas arba kitas tinkamai ir teisės aktų nustatytų tvarka įgaliotas Kliento atstovas patvirtina, kad yra tinkamai išrinktas arba paskirtas Kliento atstovas. Registracijos metu Klientas privalo vadovautis Foxpay pateikiamais nurodymais. Registracijos metu Klientui sukuriama Foxpay paskyra. Klientas gali turėti tik vieną Foxpay paskyrą. Sėkmingai užsiregistravus Foxpay, Klientui automatiškai sukuriama Foxpay sąskaita. Klientas apie sėkmingą registraciją yra informuojamas Sutartyje numatytais būdais. Klientas, gavęs informaciją apie sėkmingą registraciją Foxpay, turi teisę naudotis Foxpay paslaugomis.

2.7. Registracijos Foxpay metu, nuotoliniu būdu atliekama Kliento identifikacija pagal Bendrovės nustatytas procedūras. Kliento identifikacijos tikslais Bendrovė turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų tokius duomenis ir (arba) dokumentus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti Kliento, įskaitant Kliento atstovo ir (arba) Kliento naudos gavėjo tapatybes, tuo atveju, kai tai juridinis asmuo ir jį identifikuoti ir (arba) gauti svarbią informaciją apie Klientą, būtiną Foxpay paslaugų teikimui. Konkretūs duomenys ir (arba) dokumentai nurodomi Kliento identifikacijos metu. Kliento identifikacijos procedūra nurodoma Foxpay. Bet kuriuo atveju, Kliento registracija Foxpay gali būti sėkmingai užbaigiama tik atlikus Kliento identifikaciją pagal Bendrovės nustatytas procedūras.

2.8. Foxpay paskyra gali naudotis tik Klientas. Klientui yra draudžiama turėti daugiau nei vieną Foxpay paskyrą.

2.9. Vykdydama Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, laikantis šioje Sutartyje numatytos informavimo tvarkos.

2.10. Sutartyje ir (arba) Bendrovės numatytais atvejais ir tvarka Klientas turi patvirtinti Foxpay paskyrą, naujos Foxpay paslaugos arba Foxpay paslaugos dalies teikimą, atlikti Kliento identifikaciją tam, kad Bendrovė pradėtų arba tęstų Foxpay paslaugų teikimą.

2.11. Tam tikrais atvejais vykdant taikomų teisės aktų reikalavimus, Bendrovė turi teisę reikalauti iš Kliento atlikti pakartotinę Kliento identifikacijos procedūrą konkrečiu nurodytu būdu (pavyzdžiui, atlikti nuotolinę asmens identifikaciją), pareikalauti iš Kliento papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, susijusių su Klientu ir (arba) jo atliekamomis operacijomis (įskaitant pateikti notariškai patvirtintas, legalizuotas ir (arba) su apostile patvirtintas dokumentų kopijas, dokumentus išverstus į lietuvių kalbą ir kt.), užpildyti ir periodiškai atnaujinti Kliento anketą. Visi dokumentai ir informacija parengiami, sudaromi, patvirtinami, verčiami bei pateikiami Kliento sąskaita. Jei Klientas per Bendrovės nustatytą protingą terminą nepateiks papildomos informacijos ir (arba) dokumentų, Bendrovė turi teisę laikinai ar visam laikui sustabdyti visų ar dalies Foxpay paslaugų teikimą Klientui. Paslaugų sustabdymas visam laikui yra mokėjimo sąskaitos uždarymo pagrindas.

2.12. Bendrovė bet kuriuo metu gali nevaržomai keisti techninį Foxpay paslaugų integravimo sprendimą.

3. FOXPAY SĄSKAITA

3.1. Foxpay sąskaitos atidarymas. Elektroninių pinigų išleidimas ir išpirkimas.

3.1.1. Klientas, sėkmingai užbaigęs registraciją Foxpay, šia Sutartimi Klientui Sutarties galiojimo laikotarpiu gali atsidaryti Foxpay sąskaitą. Klientas gali turėti kelias mokėjimo sąskaitas savo Foxpay paskyroje.

3.1.2. Mokėjimo kortelei yra atidaroma sąskaita, kuri turi ribotą funkcionalumą – lėšos į ją gali būti įneštos tik iš kitos Foxpay sąskaitos ir Klientas lėšas šioje sąskaitoje, susietoje su kortele, gali naudoti tik mokėjimo operacijoms Foxpay kortele.

3.1.3. Foxpay sąskaita leidžia Klientui įmokėti, pervesti, laikyti savo Foxpay sąskaitoje Mokėjimo operacijoms skirtas lėšas, susipažinti sąskaitos istoriniais duomenimis, pervesti lėšas kitam Foxpay naudotojui, pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (arba) bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose mokėjimo ir (arba) elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas, gauti lėšas į Foxpay sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir (arba) paslaugas, atlikti kitas Foxpay sąskaitoje leidžiamas operacijas, tiesiogiai susijusias su lėšų pervedimais.

3.1.4. Foxpay sąskaitoje esančios Kliento lėšos yra laikomos Elektroniniais pinigais. Klientui pervedus arba įmokėjus lėšas į savo Foxpay sąskaitą arba Mokėtojui pervedus lėšas į Kliento Foxpay sąskaitą, Bendrovė, gavusi lėšas, įskaito jas į Kliento Foxpay sąskaitą, taip išleisdama Elektroninius pinigus nominaliąją pinigine verte. Elektroninių pinigų nominalioji vertė sutampa su įmokėtų arba pervestų į Foxpay sąskaitą lėšų sumos verte (atskaičius Įkainius, jeigu taikoma).

3.1.5. Foxpay sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai nėra indėlis ir už jų laikymą Bendrovė jokiais atvejais nemoka palūkanų ir neteikia jokios kitokios naudos, susijusios su laikotarpio, kurį Klientas laiko Elektroninius pinigus Foxpay sąskaitoje, trukme.

3.1.6. Foxpay internetinėje svetainėje pateikiami lėšų įmokėjimo arba pervedimo į Foxpay sąskaitą būdai, taip pat lėšų įmokėjimo arba pervedimo instrukcijos kiekvienam Foxpay sąskaitos papildymo būdui.

3.1.7. Kliento Elektroniniai pinigai, esantys Foxpay sąskaitoje, išperkami jų nominalia pingine verte ir atitinkami įrašai Foxpay sąskaitoje padaromi per Įkainiuose nurodytus vykdymo terminus nedelsiant nuo Kliento Mokėjimo operacijos patvirtinimo, išskyrus Sutartyje ir (arba) taikomų teisės aktų numatytus atvejus, kai Kliento Foxpay sąskaitai yra taikomi apribojimai.

3.1.8. Pageidavimą dėl Elektroninių pinigų išpirkimo Klientas pateikia suformuodamas Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninių pinigų iš savo Foxpay sąskaitos į bet kokią kitą Kliento nurodytą sąskaitą, esančią bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje kredito įstaigoje ir (arba) bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančioje mokėjimo arba elektroninių pinigų įstaigoje arba atsiimti Elektroninius pinigus iš savo Foxpay sąskaitos Bendrovės palaikomais ir Foxpay nurodytais būdais. Bendrovė turi teisę taikyti Elektroninių pinigų išpirkimo apribojimus Sutartyje ir (arba) taikomuose teisės aktuose nurodytais atvejais.

3.1.9. Kai Klientas pateikia prašymą išpirkti Elektroninius pinigus pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba praėjus ne daugiau negu vieniems metams nuo Sutarties galiojimo termino pabaigos, turi būti išperkama visa Kliento turimų Elektroninių pinigų piniginė vertė. Išperkant Elektroninius pinigus Sutarties galiojimo metu ar vėliau, Bendrovė gali taikyti papildomą mokestį.

3.1.10. Papildomas mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nėra taikomas (jeigu Elektroniniai pinigai yra išperkami Sutarties 3.1.9 punkte nustatytais terminais). Elektroninių pinigų išpirkimo atveju Klientas sumoka įprastą (standartinį) Įkainį už atliktą lėšų pervedimą arba išėmimą, kuris priklauso nuo Kliento pasirinkto Elektroninių pinigų pervedimo arba išėmimo būdo.

3.1.11. Jeigu Bendrovei nepavyksta išpirkti Elektroninių pinigų dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Bendrovės, Klientas apie tai nedelsiant informuojamas.

3.2. Foxpay paslaugų kaina. Atsiskaitymo tvarka.

3.2.1. Už naudojimąsi Foxpay paslaugomis Klientui yra taikomi Įkainiuose nurodyti ir (arba) Priede, skirtame konkrečiai Foxpay paslaugai, nurodyti įkainiai. Bendrovė turi teisę keisti Įkainius, laikydamasi šios Sutarties 8 dalyje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Įkainiai yra nurašomi (atskaitomi) iš Kliento Foxpay sąskaitos (Įkainiai gali būti nurašomi (atskaitomi) Mokėjimo operacijos metu). Bendrovė turi teisę nurašyti Įkainius iš Kliento Foxpay sąskaitos, kurioje atliekama Mokėjimo operacija, arba iš kitų atidarytų Kliento Foxpay sąskaitų. Įkainis mokamas valiuta, kuri nurodyta Įkainiuose.

3.2.3. Klientas patvirtina, kad įdėmiai susipažino su Įkainiais ir Foxpay paslaugų suteikimo terminais.

3.2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Foxpay sąskaitoje būtų pakankamai lėšų Įkainiui nurašyti. Jeigu Foxpay sąskaitoje nepakanka lėšų Įkainiui nurašyti nustatyta valiuta, Bendrovė turi teisę, taikydama Bendrovės valiutos keitimo kursą, kuris yra skelbiamas Kliento Foxpay paskyroje ir viešai skelbiamas Bendrovės interneto svetainėje, konvertuoti Foxpay sąskaitoje esančias lėšas kita valiuta į reikiamą valiutą (tokiu atveju gali būti papildomai taikomas konvertavimo įkainis, numatytas Įkainiuose). Jeigu Foxpay sąskaitoje yra lėšų keliomis kitomis valiutomis, Bendrovė jas gali konvertuoti į Bendrovės mokėtiną valiutą pagal abėcėlinę tarptautinių valiutų pavadinimų santrumpų eilę (tokiu atveju gali būti papildomai taikomas konvertavimo įkainis, numatytas Įkainiuose). Jei Foxpay sąskaitoje esančių lėšų suma yra mažesnė nei taikomas Įkainis, Mokėjimo operacija nėra vykdoma.

3.2.5. Klientas, laiku nesumokėjęs Įkainio, Bendrovei pareikalavus, privalo už kiekvieną pradelstą dieną mokėti Bendrovei 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėto Įkainio dienos.

3.2.6. Lėšų pervedimui iš Klientui priklausančios Foxpay sąskaitos į Klientui priklausančią banko sąskaitą, kortelę ar kitų sistemų elektroninę mokėjimo sąskaitą, taip pat lėšų pervedimui iš banko sąskaitos, kortelės ar kitos elektroninės mokėjimo sistemos į Foxpay sąskaitą gali būti taikomi banko ar tos sistemos nustatyti atitinkamų paslaugų įkainiai.

3.3. Naudojimasis Foxpay sąskaitos paslaugomis.

3.3.1. Foxpay sąskaitą valdyti ir Mokėjimo operacijas iš Foxpay sąskaitos Klientas gali atlikti:

3.3.1.1. internetu, prisijungęs prie savo Foxpay paskyros;

3.3.1.2. naudodamasis Foxpay programėle (prisijungęs prie Foxpay programėlės);

3.3.1.3. kitomis Bendrovės nurodytomis priemonėmis, Klientui patvirtinus tokių priemonių naudojimosi sąlygas. Kai Klientas užsisako Foxpay kortelę, jis kartu patvirtina Priede […] pateiktas Foxpay kortelės naudojimo taisykles, kurios tampa neatsiejama šios Sutarties dalis.

3.3.2. Mokėjimo nurodymas turi būti patvirtinimas Sutikimu. Be Kliento Mokėjimo nurodymo Mokėjimo operacijos Foxpay sąskaitoje gali būti atliekamos tik Sutartyje ir (arba) taikomuose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

3.3.3. Mokėjimo nurodymai gali būti sustabdyti arba atsisakoma juos vykdyti Bendrovės iniciatyva, e